Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17.12.2019

r-19-742-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
r-19-743-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru správy majetku - Výstavba parkovacího domu Prosek
r-19-744-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci účelových dotací ZŠ a MŠ Na Balabence
r-19-745-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
r-19-746-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 a převod ocenění Evropská jazyková cena Label 2019 MŠ Kytlická
r-19-747-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.6.2019 do 30.11.2019
r-19-748-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu HČ
r-19-749-us.pdf
Schválení metodického pokynu pro odpisování majetku pro MČ P9 a pro příspěvkové org.
r-19-750-us.pdf
Schválení odpisových plánů mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 9
r-19-751-us.pdf
Poskytnutí příspěvku školám na odpisy majetku
r-19-752-us.pdf
Nařízení odvodů části investičních zdrojů příspěvkových organizací do rozpočtu MČ P9
r-19-753-us.pdf
Úprava finančního plánu – hospodářské činnosti na r. 2019
_processed_r-19-754-us.pdf
Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu bytu
r-19-755-us.pdf
Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
_processed_r-19-756-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu
_processed_r-19-757-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům
r-19-758-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Sportovní areál Podviní - letní zázemí"
_processed_r-19-759-us.pdf
Přistoupení MČ Praha 9 jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného HMP a udělení plné moci k zastupování MČ Praha 9 ve sporu týkajícího se pozemků v k.ú. Vysočany
r-19-760-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc. č. 549/2 a parc. č. 1160/2, oba v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků Nad Krocínkou 375-376
r-19-761-us.pdf
Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 516/21 v k.ú. Střížkov ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
r-19-762-us.pdf
Úprava podmínek pronájmu parkovacích stání v 3. NP (nekrytá část) v Parkovacím domě Prosek
_processed_r-19-763-us.pdf
Podání odvolání ve věci žaloby na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu
r-19-764-us.pdf
Uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.
r-19-765-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor Jablonecká 322/72, Praha 9 s firmou TOMMI-holding, spol. s r.o., IČ: 45280355, ke dni 31.12.2019
_processed_r-19-766-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-19-767-us.pdf
Prodloužení funkčního období ředitelek ZŠ Špitálská, MŠ Kytlická a MŠ Litvínovská 490
r-19-768-us.pdf
Zpráva o provedené finanční kontrole v Mateřské škole Pod Krocínkou, Praha 9
r-19-769-us.pdf
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS
r-19-770-us.pdf
PETICE "proti hluku a dlouhodobému narušování pořádku v okolí obchodu Potraviny Večerka, Bohušovická 6, Praha 9 - Prosek a celkově uvnitř vnitrobloku na adrese Vysočanská 546-555"
r-19-771-us.pdf
Uzavření Dohody o narovnání mezi MČ Praha 9 a Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 971 a 972 v Praze 9
r-19-772-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
r-19-773-us.pdf
Poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
r-19-774-us.pdf
Poskytnutí věcného daru sboru dobrovolných hasičů Miškovice
r-19-775-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy
r-19-776-us.pdf
Schválení nové verze Informační koncepce ÚMČ Praha 9 verze 3.0 s platností 5 let
_processed_r-19-777-us.pdf
Udělení plné moci
r-19-778-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k projektu "Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky" v k.ú. Libeň a v k.ú. Vysočany. Pořizovatelem studie je MHMP, zpracovatelem je spol. VRD+Šindlar, zastoupená Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s.
r-19-779-us.pdf
Úprava podmínek připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému - ZPS