Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17.12.2018

r-18-765-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o náhrady škod
r-18-766-us.pdf
Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 na realizaci projektu Nástavba L490
r-18-767-us.pdf
Smlouva o zprovoznění a zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC09
r-18-768-us.pdf
Změna rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 v přijaté účelové dotaci na projekt AgriGo4Cities
r-18-769-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o investiční dotaci na akci Parkoviště Jiřetínská
r-18-770-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci investičních akcí - budova Polikliniky Prosek
r-18-771-us.pdf
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-18-772-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities
r-18-773-us.pdf
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru výstavby a územního rozvoje
_processed_r-18-774-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 561/102 v 1. NP domu čp. 561, ulice Vysočanská č. or. 63, Praha 9, k.ú. Prosek
_processed_r-18-775-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 569/101 v 1. NP domu čp. 569, ulice Vysočanská č. or. 47, Praha 9, k.ú. Prosek
_processed_r-18-776-us.pdf
Uzavření dohody o splátkách dluhu na nájmu a službách s nájemcem NP Vysočanská 551/75, Praha 9
r-18-777-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/37 v k.ú. Střížkov, se společností CUKABO, s.r.o.
r-18-778-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol MČ Praha 9 - ZŠ Novoborská
r-18-779-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ Špitálská
r-18-780-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol MČ Praha 9 - ZŠ a MŠ Na Balabence
r-18-781-us.pdf
Schválení změny Příkazní smlouvy č. 2017/OSM/0423/DPRK, Mandátní smlouvy č. MAN/OSM/292/2008 ve znění Dodatku č. 1 a Mandátní smlouvy č. MAN/OSM/293/2008 ve znění Dodatku č. 1 s TOMMI holding s.r.o.
_processed_r-18-782-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-783-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-784-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-785-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-786-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky "Základní škola U Elektry - projektová dokumentace"
r-18-787-us.pdf
Uzavření smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. Libeň se společností PREdistribuce, a.s.
r-18-788-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Hloubětín, Kejřův park III., K Náhonu" v k.ú. Hloubětín mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
_processed_r-18-789-us.pdf
Informace o splnění podmínek a uzavření změny smlouvy
_processed_r-18-790-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 223/2001 ze dne 13.4.2001 na pronájem nebytových prostorů v domě Vysočanská 555/67 v Praze 9
r-18-791-us.pdf
Uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, ul. U Elektry, nové kNN, I. etapa" na pozemku parc.č. 1813/14 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
r-18-792-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji, příp. pronájmu pozemku parc.č. 644/16 v k.ú. Prosek
_processed_r-18-793-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1669/1 a parc.č. 3032 vše v k.ú. Vysočany
_processed_r-18-794-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, P9
r-18-795-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "P9, Jablonecká 643/23, rozšíření kNN" v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
_processed_r-18-796-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji, příp. pronájmu pozemku parc.č. 1123/2 v k.ú. Prosek
r-18-797-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. US RMČ 508/18 ze dne 11.9.2018 v rámci akce "Optické připojení v ul. Sousedíkova s Crocodille Poděbradská, Praha 9"
r-18-798-us.pdf
Návrh na výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F"
r-18-799-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292 v k.ú. Vysočany
r-18-800-us.pdf
Odepsání pohledávek v mateřských školách zřízených MČ Praha 9
r-18-801-us.pdf
Schválení platů ředitelů mateřských a základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9
r-18-802-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku "Inteligentní monitorovací systém - Projekt Praha 9 NUMERI"
r-18-803-us.pdf
Jmenování členů Redakční rady časopisu „Devítka“
r-18-804-us.pdf
Složení komisí Rady MČ Praha 9 pro volební období 2018-2022
r-18-805-us.pdf
Organizační změny v počtu systemizovaných míst ÚMČ P9
r-18-806-us.pdf
Revokace usn. ZMČ P9 č. 104/17 ze dne 12.12.2017 – připojení MČ P9 k celoměstskému parkovacímu systému