Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 27.10.2020

r-20-537-us.pdf
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí
r-20-538-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Kultura v hlavní a vedlejší/zdaňované činnosti
r-20-539-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
r-20-540-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
r-20-541-us.pdf
Převod z rozpočtu běžných výdajů kapitoly Bezpečnost do rozpočtu investiční akce Rekonstrukce objektu služebny PČR Ocelářská 33
r-20-542-us.pdf
Změna charakteru a účelu dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
r-20-543-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity
r-20-544-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti CM Property, s.r.o.
r-20-545-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Certus Mercatus, s.r.o.
r-20-546-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Neocity 9, s.r.o. - změna smlouvy
r-20-547-us.pdf
Úprava rozpočtu OŠEF a rozpočtu hospodářské činnosti
r-20-548-us.pdf
Převod z rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu investiční akce Sportovní areál Podvinný mlýn – terénní a technické úpravy
r-20-549-us.pdf
Memorandum o spolupráci a finanční dar od společnosti Triangl Hloubětín, s.r.o
r-20-550-us.pdf
Memorandum o spolupráci a finanční dar od společnosti Rezident Park1, s.r.o.
r-20-551-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
_processed_r-20-552-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-20-553-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu,podání žaloby na úhradu dluhu a udělení plné moci k této žalobě
_processed_r-20-554-us.pdf
Povolení splátek dluhu
r-20-555-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1669/1 a parc.č. 2032 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "Elektrifikace BUS linky 140 - obnova VO v koordinaci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. - úsek Zenklova - Prosecká" pro HMP, zast. spol. METROPROJEKT PRAHA a.s.
_processed_r-20-556-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to pozemku parc.č. 5/10 o výměře 45 m2 za část pozemku parc.č. 5/1 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví HMP
r-20-557-us.pdf
Uzavření Dohody o narovnání mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Vysočanská 552-553, Praha 9
r-20-558-us.pdf
Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2019/OSM/0227/ONAP, ve znění dodatku č.1 na pronájem části pozemku parc. č. 437/2 v k.ú. Vysočany, se spol. Termonta Praha, a.s., IČO: 47116234, ke dni 31. 10. 2020
r-20-559-us.pdf
Schválení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry - opakované řízení"
_processed_r-20-560-us.pdf
Podání žalob na vyloučení věci z exekuce, týkající se bytové jednotky č. 1872/20 v domě č.p. 1872, který je součástí pozemku parc. č. 3272 v k.ú. Libeň a udělení plné moci pro Mgr. Františka Steidla, advokáta, se sídlem Týnská 12, Praha 1
_processed_r-20-561-us.pdf
Udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi ve věci žaloby o určení existence nájmu
r-20-562-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu Europe For Citizens, Strand 2: KeyToEU
r-20-563-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu Europe For Citizens, Strand 2: FUTURE
r-20-564-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Prodloužení Parku Přátelství - komunikace, zemní práce a parkové plochy"
r-20-565-us.pdf
Uzavření dodatku ke smlouvě č. 2020/OVÚR/0004/DDIL o prezentaci MČ Praha 9 na festivalu Architecture Week Praha a na výstavě Sustainable Prague
r-20-566-us.pdf
Odpověď na žádost MHMP o zaslání usnesení ZMČ P9 k připomínkám podaným k projednávané AZUR č. 5 hl. m. Prahy
r-20-567-us.pdf
Schválení Smlouvy o pronájmu vánočních dekorů
r-20-568-us.pdf
Odpověď na petici "Pro zachování zeleně při současné výstavbě nově navrhovaných pavilonů“
r-20-569-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/385/2010 ze dne 4. 11. 2010 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. (dříve The English College in Prague, o.p.s.), Sokolovská 320, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 25719815, DIČ: CZ25719815
r-20-0570-us.pdf
Přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v nebytových prostorech a na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s krizovými opatřeními vlády