Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 16. jednání Rady MČ P9 ze dne 21.9.2020

r-20-472-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na akce Cyklostezka Hrdlořezy - I. a II. etapa
r-20-473-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR v roce 2020
r-20-474-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy na poštovné
r-20-475-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-20-476-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na projekty související s naplňováním cílů hl.m.Prahy v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu
r-20-477-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku na běžné a kapitálové výdaje
r-20-478-us.pdf
Pořízení termokamer – opatření proti onemocnění COVID 19
_processed_r-20-479-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu
_processed_r-20-480-us.pdf
Podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě
r-20-481-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0626/ONAP ze dne 18.12.2018,ve znění Dodatku č. 1,uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a společností CUKABO, s.r.o., IČO: 02718561
r-20-482-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky - ZŠ a MŠ Na Balabence - Nástavba - zvýšení kapacity
r-20-483-us.pdf
Uzavření Kupní smlouvy na dodávku tepelné energie na akci "Jablonecká 723 - vestavba"
_processed_r-20-484-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu
r-20-485-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2019 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Společenství vlastníků jednotek Novovysočanská 502, P9
r-20-486-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc. č. 437/21 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, do vlastnictví HMP
_processed_r-20-487-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1872/20 v k.ú. Libeň uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům
r-20-488-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZMR "Poliklinika Prosek - připojovací komunikace
_processed_r-20-489-us.pdf
Udělení plné moci ve věci návrhu na přezkum oprávněnosti výpovědi
_processed_r-20-490-us.pdf
Jmenování ředitelky Mateřské školy Kytlická 757, Praha 9
_processed_r-20-491-us.pdf
Stanovení platu ředitelce MŠ Kytlická, Kytlická 757, Praha 9 - Prosek
_processed_r-20-492-us.pdf
Návrh na stanovení mimořádné odměny pověřené ředitelce MŠ Kytlická
r-20-493-us.pdf
Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Základní škole Litvínovská 600
r-20-494-us.pdf
Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Základní škole Litvínovská 500
r-20-495-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2020
r-20-496-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy
r-20-497-us.pdf
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9
r-20-498-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group
r-20-499-us.pdf
Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9
r-20-500-us.pdf
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů – připomínkové řízení
r-20-501-us.pdf
Uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o bezúplatný převod správy vstupní cedule k fit parku na pozemku 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9
r-20-502-us.pdf
Uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o bezúplatný převod správy vstupní cedule k fit parku na pozemku 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9