Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 8.9.2020

r-20-430-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2020
r-20-431-us.pdf
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2021
r-20-432-us.pdf
Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 a 2018 v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony MŠ Litvínovská - náhrada od MŠ Litvínovská
r-20-433-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a vedlejší/zdaňované činnosti
r-20-434-us.pdf
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Novoborská
r-20-435-us.pdf
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Šluknovská
r-20-436-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Neocity 9, s.r.o.
r-20-437-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Pankrác, a.s.
r-20-438-us.pdf
Poskytnutí účelového příspěvku Divadlu GONG - kulturnímu a vzdělávacímu společenskému centru na podporu pomoci v souvislosti s pandemií COVID 19
r-20-439-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
r-20-440-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
_processed_r-20-441-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Revitalizace BD Bohušovická č.p. 488, Praha 9",dle projektové dokumentace pro stavební řízení z 2/2020
r-20-442-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k prodloužení lhůty užívání stavby dočasné - Lanového centra PROUD na pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Vysočany
_processed_r-20-443-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 203/1 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-20-444-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-20-445-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-20-446-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě K Moravině 1872/5, k.ú. Libeň, P9
_processed_r-20-447-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu č.p. 297/23, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-20-448-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292/3, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-20-449-us.pdf
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0073/2014,na pronájem NJ č. 1413/102 a 1413/104 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, Praha 9 a uzavření Dodatku č.2 mezi MČ Praha 9 a spol. LogArte s.r.o., IČO: 06040349
_processed_r-20-450-us.pdf
Uzavření dodatků dle programu „COVID-Nájemné" pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9
_processed_r-20-451-us.pdf
Udělení plné moci ve věci žaloby o určení nájemního práva k bytu
_processed_r-20-452-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 392/20, podání žaloby na úhradu dluhu a povolení splátek dluhu
_processed_r-20-453-us.pdf
Zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu a podání výpovědi z nájmu bytu
r-20-454-us.pdf
Uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi MČ Praha 9 a společností Vodafone Czech Republic a.s.
r-20-455-us.pdf
Prodej pozemku parc.č. 69/2, včetně budovy bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, která je součástí tohoto pozemku, vše v k.ú. Vysočany
r-20-456-us.pdf
Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 ke směně spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov mezi společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. a HMP
r-20-457-us.pdf
Odkoupení pozemku parc.č. 1159/4, v k. ú. Vysočany
r-20-458-us.pdf
Odkoupení pozemku parc.č. 1157/84, v k. ú. Vysočany
r-20-459-us.pdf
Odkoupení pozemků parc.č. 1157/62, parc. č. 1157/63, parc. č. 1157/75, parc. č. 1159/44 a parc. č. 1159/45,vše v k. ú. Vysočany
r-20-460-us.pdf
Záměr nabytí části pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Libeň, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
r-20-461-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. 2020/OSM/0101/ONAP ze dne 14.5.2020 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a spol. Kopec food s.r.o.,jehož předmětem je změna výše nájmu za měsíc září 2020
_processed_r-20-462-us.pdf
Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
r-20-463-us.pdf
Odepsání pohledávek a závazků ve školách zřízených MČ Praha 9
r-20-464-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro VZMR "ZŠ Litvínovská - fotbalové hřiště + běžecká dráha"
r-20-465-us.pdf
Schválení smlouvy o spolupráci se SOŠ Jarov v rámci projektu "Polytechnika"
r-20-466-us.pdf
Souhlas RMČ s pracovně právním vztahem členů ZMČ
r-20-467-us.pdf
Vzdání se funkce vedoucího Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 9
r-20-468-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 8.9.2020
r-20-469-us.pdf
Úklid stanic metra Městskou částí Praha 9
r-20-470-us.pdf
Záměr směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek k.s. a MČ Praha 9
_processed_r-20-471-us.pdf
Uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o bezúplatný převod správy vstupní cedule k fit parku na pozemku 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9