Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.6.2019

r-19-306-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9za rok 2018
r-19-307-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2019 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
r-19-308-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
r-19-309-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
r-19-310-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
r-19-311-us.pdf
Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče
r-19-312-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru vnitřní správy
r-19-313-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů OŽPD na projekt Zóny placeného stání
r-19-314-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského Parlamentu v roce 2019
r-19-315-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy
r-19-316-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na investice do otopných systémů budov
_processed_r-19-317-us.pdf
Uzavření změny smlouvy - dodatku, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu
_processed_r-19-318-us.pdf
Trvání na výpovědi z nájmu bytu, uzavření nové nájemní smlouvy, podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě, uzavření nové nájemní smlouvy
_processed_r-19-319-us.pdf
Podání žaloby na vyklizení bytu a udělení plné moci
_processed_r-19-320-us.pdf
Uzavření smlouvy o ubytování, podání žaloby na vyklizení bytu a žádost o přechod práva nájmu bytu
r-19-321-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů
_processed_r-19-322-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-323-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-324-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-325-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-326-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Drahobejlova 953, k.ú. Libeň, P9
_processed_r-19-327-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-19-328-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, P9
_processed_r-19-329-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, P9
_processed_r-19-330-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-19-331-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, P9
r-19-332-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/4, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-333-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-19-334-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-19-335-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům
r-19-336-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ P9 – ZŠ Špitálská
r-19-337-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 9/2 v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9 - Prosek, Na Vyhlídce 47/76 - Obnova TS 2798" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. KORMAK Praha a.s.
r-19-338-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/26, parc.č. 1639 a parc.č. 640/7 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, Prosek, Mimoňská, obnova kNN" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Elektro HC, s.r.o.
r-19-339-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 437/2 v k.ú. Vysočany, se společností Termonta Praha,a.s., IČ 047116234, se sídlem Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
_processed_r-19-340-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 548/101 v 1. NP domu čp.548, ulice Vysočanská č.or.81 v Praze 9, k.ú. Prosek ke dni 31. 5. 2019
_processed_r-19-341-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany
_processed_r-19-342-us.pdf
Návrh na uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce č. 550/4 v k.ú. Prosek
r-19-343-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví Hlavního města Prahy do správy MČ P9
r-19-344-us.pdf
Udělení plné moci, uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a udělení písemného povolení k zapojení dalšího zpracovatele v souvislosti s uzavíráním smluv s uživateli parkovacích míst v Parkovacím domě Prosek
r-19-345-us.pdf
Změna Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o správě ze dne 25.2.2014 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a spol. CRESCON DELTA, s.r.o.
r-19-346-us.pdf
Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek a.s.
r-19-347-us.pdf
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2309/1, 2310/1, 2311, 2312/1, 2312/2, 2313/1, 2313/2, 2314/1, 2314/3, 2315, 2316, 2523/1, 2523/5, 2523/6, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/14, vše v katastrálním území Hloubětín Praha 9, při ulici Za Mosty
r-19-348-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 481/9; 481/14; 481/17; 499/3; 499/4; 499/9; 3344/2; 3344/4; 3344/7-9; 481/10; 481/15; 481/16; 485/16; 499/1; 3344/3; 3344/1; 3344/31-35; 3917/2; vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Lisabonská
r-19-349-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích, na kterých se nachází „celoměstský systém zeleně“ v ulici Modrého
r-19-350-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 48; 49; 50; 51; 30/12 v katastrálním území Prosek, Praha 9, při ulici Prosecká
r-19-351-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 481/4; 481/5; 481/6; 481/7; 481/8; 481/13; 481/20; 481/21; 485/18; 485/19, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova
r-19-352-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 30/1; 30/23; 30/16; 30/2; 1925/6, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova
r-19-353-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1017/1; 1846/13; 1840/1; 1840/13; 1840/12; 1840/11; 1846/7; 1846/4; 1846/5; 1846/9; 1846/1; 1846/10; 1840/20; 1846/6; 1846/8; 1014/1, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova
r-19-354-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 900/4; 900/5; 900/6; 900/7; 901/1; 901/4; 901/5, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská
r-19-355-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356, vše v katastrálním území Letňany Praha 18, při ulici Lovosická
r-19-356-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č. parc. 1667/23, v katastrálním území Prosek, Praha 9, při ulici Nad Kelerkou
r-19-357-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 458/1; 464/22; 464/23; 464/18; 464/12; 464/1; 464/3; 464/13; 464/17; 464/14; 464/15; 460/3; 460/2; 458/3; 458/2; 458/4; 1935/1; 1936/1; 1936/2; 3919/1; 3919/2; 3343/29; 3343/47; 1937/1, vše v katastrálním území Vysočany a Libeň, Praha 9, při ulici Ocelářská, Lisabonská
r-19-358-us.pdf
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 433/1, 433/2, 434/1, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Na Břehu
r-19-359-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 1845/5, v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská/Pod Harfou
r-19-360-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1629/7, 1629/9, 1629/10, 1629/19, 1629/20, 1629/22-23, 1629/32 a 1514/1,vše v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Kolbenova
r-19-361-us.pdf
Zrušení usnesení Rady Městské části Praha 9, č. Us ZMČ 86/19 ze dne 19.2.2019, k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 515/41, vše v katastrálním území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická
r-19-362-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 515/41, vše v katastrálním území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická
r-19-363-us.pdf
Potvrzení ředitelek ZŠ a MŠ zřizovaných MČ P9 ve funkci na další šestileté funkční období
r-19-364-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - mateřskými a základními školami P9
r-19-365-us.pdf
Schválení změny zřizovacích listin Základní školy Špitálská a Základní školy a Mateřské školy Na Balabence
r-19-366-us.pdf
Uzavření Smlouvy o poskytování služeb Hybridní pošty s Českou poštou,s.p.
_processed_r-19-367-us.pdf
Udělení ocenění významným osobnostem MČ P9
r-19-368-us.pdf
Vyhlášení "Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"
r-19-369-us.pdf
Schválení ocenění příslušníků IZS
r-19-370-us.pdf
Odvolání z funkce vedoucího ÚIAK
r-19-371-us.pdf
Podpora akce Den zdraví na Poliklinice Prosek, a.s.
r-19-372-us.pdf
Jmenování členů dozorčí rady spol. Poliklinika Prosek, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce člena DR