Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání rady MČ Praha 9 ze dne 26.5.2020

r-20-245-us.pdf
Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče
r-20-246-us.pdf
Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městskou částí Praha 9 za rok 2019
r-20-247-us.pdf
Prominutí místního poplatku z pobytu
r-20-248-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
r-20-249-us.pdf
Podpora Sportovního klubu vozíčkářů Praha - 18. ročník benefičního florbalového turnaje
r-20-250-us.pdf
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2019
r-20-251-us.pdf
Vrácení části dotace poskytnuté MŠ Litvínovská v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
_processed_r-20-252-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu, podání žaloby na vyklizení bytu, informaci o nesplnění podmínek pro přechod práva nájmu a informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu
_processed_r-20-253-us.pdf
Odpis nevymožitelných pohledávek do 100.000 Kč
_processed_r-20-254-us.pdf
Uzavření smlouvy o výpůjčce na pronájem části pozemku parc.č. 438/5, k.ú. Vysočany, Praha 9, o výměře 18 m2 za účelem umístění demontovatelné restaurační předzahrádky
_processed_r-20-255-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/418 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek ke dni 31.5.2020
r-20-256-us.pdf
Hodnocení žádostí o účast na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd"
r-20-257-us.pdf
Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2020-2021
_processed_r-20-258-us.pdf
Návrh na řešení stížnosti na ředitelku MŠ Kytlická
r-20-259-us.pdf
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
r-20-260-us.pdf
Schválení kulturních, sportovních akcí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na rok 2020
r-20-261-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 18. ročníkem benefičního florbalového turnaje firem
r-20-262-us.pdf
Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č.6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
r-20-263-us.pdf
Umístění restaurační předzahrádky Bela v Rumburské ulici na pozemku č. 496/92 k.ú. Střížkov
r-20-264-us.pdf
Řešení situace ve sportovním areálu "SK PROSEK PRAHA"
_processed_r-20-265-us.pdf
Jmenování člena představenstva spol. Polikliniky Prosek, a.s.
r-20-266-us.pdf
Svolání 9. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání