Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.5.2019

r-19-243-us.pdf
Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče
r-19-244-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt EU URBACT: Procure
r-19-245-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu PČR v roce 2019
r-19-246-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních
r-19-247-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
r-19-248-us.pdf
Zrušení usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 111/19 ze dne 19.3.2019
r-19-249-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2019 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Grantového programu pro oblast adiktologických služeb
r-19-250-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
r-19-251-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení Kultury, mládeže a tělovýchovy
r-19-252-us.pdf
Změna přílohy OZV 10/2015 Sb., hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
_processed_r-19-253-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc. č. 2110/12 o výměře 253 m2 a parc. č. 2110/14 o výměře 26 m2, oba v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-19-254-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemků vedených na LV č. 291/Sepekov (747602)ve vlastnictví HMP, svěřených do správy MČ Praha 9
r-19-255-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostorů Jablonecká 322/72, Praha 9 s ČSSD, IČ: 00409171, ke dni 30. 6. 2019
_processed_r-19-256-us.pdf
Uzavření nájemních smluv k bytům
_processed_r-19-257-us.pdf
Individuální stanovení kupní ceny bytu
_processed_r-19-258-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 368, parc.č. 369/2 a parc.č. 369/3 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Rekonstrukce sběrače CCIIA, Praha 9" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s., zast. spol. KO-KA s.r.o.
r-19-259-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 3079/13 v k.ú. Libeň
r-19-260-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k záboru části pozemku parc. č. 1123/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Prosek
r-19-261-us.pdf
Souhlas s navýšením kapacity soukromé Základní školy a mateřské školy Basic Praha o.p.s.
r-19-262-us.pdf
Pověření člena Zastupitelstva Městské části Praha 9 funkcí oddávajícího
r-19-263-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 4.zasedání ZMČ P9
r-19-264-us.pdf
Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení "Urbanistické studie na část transformačního území T3 Nová Harfa v Praze Hloubětíně", mezi MČ Praha 9 a společností m4 architekti s.r.o. IČ: 27594874
r-19-265-us.pdf
Připomínky k předloženému návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy
r-19-266-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes gate 22
r-19-267-us.pdf
Pověření Ing. Gollera, pověřeného vedením Odboru správy majetku zastupováním MČ P9 na zasedání shromáždění členů Společenství domu Lovosická 856, Praha 9