Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.4.2020

r-20-184-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci"
r-20-185-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve věcech souvisejících s pozemkem parc.č. 177 v k.ú. Hrdlořezy
_processed_r-20-186-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/138/2008 ve znění Dodatku č.6 ze dne 20.9.2012, kterým bylo vydáno úplné znění smlouvy, uzavřením Dodatku č.9