Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 8.1.2019

r-19-001-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "16010-040218_RVDSL_1724_A_A_LIBN2730_LIBN1HR_MET" mezi MČ Praha 9 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zat. spol. SUP-TECHNIK spol. s.r.o
r-19-002-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "16010-040214_RVDSL1724_A_A_LIBN2727-LIBN1HR_MET" mezi MČ Praha 9 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zast. spol. SUP-TECHNIK spol. s.r.o.
_processed_r-19-003-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 297, ul. Na Břehu 23, Praha 9, k.ú. Vysočany
_processed_r-19-004-us.pdf
Odpis nevymožitelných pohledávek na nájemném z bytů
_processed_r-19-005-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0184/2014 uzavřené dne 15.4.2014, na pronájem NJ č. 1070/101 v domě čp. 1070, U Svobodárny 9, Praha 9
r-19-006-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání stavebních buněk umístěných na pozemku parc.č. 3052/34 v k.ú. Libeň mezi MČ Praha 9 a spolkem Rugby Club Sparta Praha, spolek
r-19-007-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k realizaci oplocení a venkovního schodiště v rámci stavby "Polyfunkční dům Bassova, Praha 9 - Vysočany, ul. Sokolovská, Bassova", pro společnost CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s.
r-19-008-us.pdf
Schválení postupu ke zrušení příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb MČ Praha 9
r-19-009-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 2. zasedání ZMČ P9
r-19-010-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
_processed_r-19-011-us.pdf
Schválení platového výměru ředitelce Divadla Gong-KVSC
r-19-012-us.pdf
Stanovení odměn statutárních orgánů společností Garáže Lovosická, s.r.o., Hortus správa zeleně s.r.o. a Poliklinika Prosek, a.s. za uplynulé období