Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.1.2020

_processed_r-20-001-us.pdf
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k této žalobě
_processed_r-20-002-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu
_processed_r-20-003-us.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky, garáže č. 465 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-20-004-us.pdf
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. NAP/OSM/351/2011,na pronájem části pozemku parc.č. 615/10, k.ú. Prosek a uzavření Dodatku č.1
_processed_r-20-005-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NP v domě čp. 589, ul. Novovysočanská 7, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a spol. Second round s.r.o.
_processed_r-20-006-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/16 v k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-20-007-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/16 v k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-20-008-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/3 v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-20-009-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608 v k.ú. Vysočany
r-20-010-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Litvínovská 600
r-20-011-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru Mateřskou školou Litvínovská
r-20-012-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-20-013-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních a propagačních materiálů č. 2017/OVS/0027/DINO s Českou poštou a.s
r-20-014-us.pdf
Uzavření Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy s Hlavním městem Prahou
_processed_r-20-015-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 10. ročníkem veletrhu Svatební dny, který se uskuteční ve dnech 17. a 18. ledna 2020 v Clarion Congress Hotel Prague
_processed_r-20-016-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 9. ročníkem mezinárodního festivalu MAŽIF, který se uskuteční v termínu 23. 3. 2020 až 6. 4. 2020
r-20-017-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v II. pol. 2019
_processed_r-20-018-us.pdf
Poskytnutí peněžního daru
_processed_r-20-019-us.pdf
Řešení opakovaného znečišťování veřejného prostranství
r-20-020-us.pdf
Svolání 8. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-20-021-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy za účelem umístění zařízení monitorovacího sytému NUMERI MČ Praha 9 s Ocelářská a.s.
r-20-022-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
_processed_r-20-023-us.pdf
Změna členů statutárních orgánů spol. Poliklinika Prosek, a.s.