Jste zde

Přehed přijtých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.6.2019

r-19-373-us.pdf
Podpora akce "25. výročí založení Gymnázia Praha 9, Českolipská 373"
r-19-374-us.pdf
Navýšení rozpočtu hlavní a hospodářské činnosti na údržbu a opravy budov škol
r-19-375-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic a oprav
r-19-376-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic v oblasti Školství
r-19-377-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2019 do 31.5.2019
r-19-378-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o účelové dotace pro oblast životního prostředí
r-19-379-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace pro oblast školství
r-19-380-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2018
r-19-381-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu investic Odboru životního prostředí a dopravy
_processed_r-19-382-us.pdf
Individuální stanovení kupní ceny bytu
_processed_r-19-383-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 223/2001 ze dne 13. 4. 2001 ve znění dodatků č. 1-5, uzavřením Dodatku č. 6
_processed_r-19-384-us.pdf
Trvání na výpovědi z nájmu bytu, podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k této žalobě, povolení splátek dluhu
_processed_r-19-385-us.pdf
Podání ústavní stížnosti ve věci přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu a udělení plné moci
_processed_r-19-386-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-19-387-us.pdf
Uzavření smlouvy o ubytování , uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu
_processed_r-19-388-us.pdf
Podání odvolání ve věci žaloby o určení neoprávněnosti výpovědi z nájmu bytu a na udělení plné moci
r-19-389-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 20/4 a parc.č. 20/5 vše v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Praha 9, Vysočany – obnova kVN, RS 7041 – RS 1440, kNN, opto, S 144 251 " pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Mercator s.r.o.
_processed_r-19-390-us.pdf
Schválení nového jednatele za MČ Praha 9 pro společnost Kotelna Lihovarská s.r.o.
_processed_r-19-391-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 53/96, ve znění dodatků č. 1 - 4, na pronájem NJ č.608/602 v domě čp. 608, Sokolovská 312, P9 a uzavření Dodatku č.5
_processed_r-19-392-us.pdf
Úprava poskytnuté slevy z jednostranně zvýšeného nájemného z bytu
_processed_r-19-393-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům a uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce č. 572/2 v k.ú. Prosek
_processed_r-19-394-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 290/2004, ve znění dodatku č. 1, na pronájem NJ č. 549/101 v domě čp. 549, Vysočanská 79, P9 a uzavření Dodatku č.2
_processed_r-19-395-us.pdf
Uzavření změny smlouvy - dodatku
_processed_r-19-396-us.pdf
Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Na Balabence 800, Praha 9
_processed_r-19-397-us.pdf
Udělení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Na Balabence, Praha 9
r-19-398-us.pdf
Schválení rozdělení části finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP
r-19-399-us.pdf
Připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – ZPS
r-19-400-us.pdf
Schválení Smlouvy o zajištění některých činností v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace
_processed_r-19-401-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí Den zdraví, která se uskuteční dne 12. 9. 2019 před Poliklinikou Prosek
_processed_r-19-402-us.pdf
Stanovení prodejní ceny knihy "Vysočany"
r-19-403-us.pdf
Jmenování Mgr. Bc. Tomáše Svobody do funkce ved. Odboru dopravy ÚMČ P9