Rekonstrukce stromořadí v ul. Sokolovská

Od 14.10. 2019 zahájí Lesy hl. m. Prahy práce na akci "Rekonstrukce stromořadí v ul. Sokolovská, Praha 9". Práce budou zahájeny zřízením plochy pro zařízení staveniště a předáním staveniště, a hned následující den bude zahájeno kopání pařezů, kde je již naplánována na 23.10. výsadba prvních dvou stromů. 

Celkem má v rámci této akce dojít k pokácení 5 stromů (akátů), odstranění 7 stávajících pařezů po dříve pokácených stromech a nově má být vysazeno 13 stromů - 12 jerlínů japonských (Sophora japonica) a 1 dřezovec beztrnný (Gleditsia triacanthos ´Skyline´). Situace kácení a výsadeb je patrná z přiloženého výkresu. V průběhu některých prací souvisejících s odstraňováním pařezů a zejména v průběhu kácení stromů (pomocí plošiny) bude v plochách bezprostředně sousedících po nezbytnou dobu omezeno podélné parkování, aby bylo minimalizováno riziko vzniku škod na vozidlech. Nárazově a pouze krátkodobě bude docházet k mírnému omezení v prostoru chodníku. Proto žádáme všechny, kteří se budou v době provádění prací pohybovat v dotčeném prostoru, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny našich pracovníků.  

Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách LHMP a také na informačních cedulích v místě stavby během příštího týdne.