Přidělování čísel popisných (nebo evidenčních), zápis stavebních objektů do RÚIAN a Katastru nemovitostí