Praha pořádá semináře k dotacím pro vlastníky památkově významných objektů

Vážení občané,

chceme Vás informovat o připravovaných seminářích pro veřejnost na téma „Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy – Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024“.

Semináře souvisí s dotačním Programem pro vlastníky památkově významných objektů, který hl. m. Praha vyhlašuje každý rok.

Účelem Programu je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů na území hl. m. Prahy s tím, že Objektem jsou:

👉a) nemovité věci - kulturní památky na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o státní památkové péči“),

👉b) nemovité věci v památkových rezervacích v hl. m. Praze,

👉c) nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,

👉d) movité věci - kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy (§ 2 zákona o státní památkové péči),

přičemž k podání Žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek Objektu.

Žadatelem pro tento dotační Program je vlastník popř. spoluvlastníci Objektu.

Dotaci nelze poskytnout na Objekty ve výlučném vlastnictví městských částí hl. m. Prahy, HMP, České republiky nebo jakéhokoliv jiného státu. Program, a tudíž i Seminář je určen pro fyzické a právnické osoby - vlastníky památkově významných objektů na území hl. m. Prahy.

Hlavním záměrem seminářů je představit základní pravidla Programu, informovat o úskalích zpracování rozpočtů a propočtů stavebních a restaurátorských prací a představení elektronického formuláře Žádost.

Po schválení dotačního Programu na zasedání Rady hl. m. Prahy budou k dispozici veškeré informace na internetových stránkách HMP www.praha.eu – sekce Dotace a Granty a na internetové stránce OPP MHMP http://pamatky.praha.eu (záložka Dotace, sekce Dotační Program a Formuláře).

‼️POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ‼️

 TERMÍNY KONÁNÍ:

1. 8. 2022 od 14:00 hod

28. 8. 2023 od 14:00 hod

4. 9. 2023 od 14:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 – II. patro, místnost 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP;

2. informace o dotačním Programu hl. m. Prahy - Programu pro vlastníky památkově významných

objektů pro rok 2024:

 informace o pravidlech Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024, povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně doložení dokladů při vyúčtování dotace;

 informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o dotaci na rok 2024 (příspěvek soudního znalce);

 informace o elektronickém formuláři pro podání žádosti o dotaci na rok 2024 (věci nemovité a movité);

3. dotazy a diskuse, ukončení semináře.

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (40 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO

REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu

 

Přílohy