Jste zde

Místní poplatek ze psů

Kde přihlásit psa k místnímu poplatku ?

Osoba přihlášená nebo mající sídlo na území MČ Praha 9 přihlašuje psa u správce daně, Sokolovská 14/324, odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 – 18:00 hod.

Kdy přihlásit psa k místnímu poplatku ?

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ?

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“, lze stáhnout na webových stránkách www.praha9.cz.

Výše poplatku, slevy, osvobození?

Výše poplatku za jednoho psa činí 1500, Kč/ročně. Je-li držitelem psa poživatel starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo osoba starší 65 let činí sazba 200,- Kč/ročně. Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí 600,- Kč. U dalších chovaných psů dochází u všech sazeb cca k 50% navýšení. Od poplatku ze psů je osvobozena osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, průkaz ZTP/P, ZTP, potvrzení z útulku , čestné prohlášení o důchodu jako jediném zdroji příjmu.

Potvrzení o identifikačním čísle psa?

Každý kdo se stane držitelem psa chovaného na území hl.m.Prahy a nechá psa označit identifikačním číslem podle veterinárního zákona je povinen do 30 dnů kdy došlo k této skutečnosti přihlásit se do evidence vedené MHMP. Formulář lze najít na webových stránkách www.praha9.cz – registrační karta chovatele psa. V tomto případě má poplatník nárok na úlevu ve výši 350,- Kč, osoby starší 65 let a poživatelé důchodu jsou osvobozeni ve 2 po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil.

Zákony a vyhlášky související s místními poplatky

Zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb.daňový řád, OZV č. 23/2003 o místním poplatku ze psů, lze např. najít na portálu veřejné správy

Kontaktní osoba:

Dana Nedvědová

Odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků

Tel.: 283 091 249, email: nedvedovad@praha9.cz

Související odkazy