Jste zde

Jak a kde podat petici?

Náležitosti petice a postup při jejich vyřizování jsou stanoveny zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením tajemníka Úřadu městské části Praha 9 č. 13/2007 ze dne 3. 10. 2007. Petice přijímá podatelna Úřadu m. č. Praha 9. Petice eviduje oddělení správní odboru občansko správního  Úřadu m. č. Praha 9. Příslušný referent oddělení správního do 5ti dnů od data doručení petice  písemně vyrozumí toho, kdo petici podal o zaevidování petice a o lhůtě jejího vyřízení. Samotné projednávání a vyřízení petice zabezpečuje Rada městské části. Zákonná lhůta k posouzení a odpovědi na petici je stanovena na 30 dnů. Odpověď na petici musí obsahovat odůvodněné stanovisko k obsahu petice a ke způsobu jejího vyřízení. Odpověď je zaslána tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. 

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Související odkazy