Jste zde

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

PRAVIDLA Pro přijímání dětí do MŠ ….................

na ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Pravidla přijímání dětí do mateřské školy vycházejí z hlavního účelu činnosti mateřské školy ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterým je uspokojování potřeb občanů Městské části Praha 9. K naplňování tohoto účelu Mateřská škola ……....................................................... jako předškolní zařízení zřizované Městskou částí Praha 9 podle uvedeného ustanovení zákona:

 1. napomáhá ke skloubení rodinného a pracovního života občanů Městské části Praha 9,
 2. poskytuje předškolní vzdělávání, které v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

I.      Důležité informace:

 1. Pro zákonné zástupce dětí bez rozdílu věku:
 • Zápisy proběhnou ve dnech 9. a 10. května 2018, a to konkrétně:

MŠ Na Balabence:     9. 5. od 15 do 18 hodin

                                  10. 5. od 15 do 17 hodin

Ostatní MŠ:                9. 5. od 14 do 18 hodin

                                  10. 5. od 15 do 17 hodin

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou věku nejméně dvou let.
 • Nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dále dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Informace o zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti“ informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
 • Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného, nebude dítě navštěvovat předškolní vzdělávání do doby, než mateřská škola asistenta získá.
 1. Pouze pro zákonné zástupce dětí starších 5 let (povinné předškolní vzdělávání):
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).
 • Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je dítě přijato.

II.   Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

 • Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína) - viz mapa http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly

Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu)

 • V případě volné kapacity se přijímají děti bez trvalého pobytu  a bez trvalého pobytu alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9. Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu)          

  Upozornění: V případě shodného data narození na poslední volné místo pro naplnění kapacity MŠ, bude uplatněna metoda losování, pro zajištění spravedlnosti a transparentnosti. Losování proběhne za účasti ředitelky MŠ a zástupce zřizovatele MČ Praha 9.  

III. Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

 • kompletně vyplněná žádost
 • kompletně vyplněný evidenční list
 • občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
 • rodný list dítěte

 

Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

 • písemné doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.

Poznámky a upozornění

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše uvedená kritéria.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na webových stránkách mateřských škol a Městské části Praha 9. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit ověřenou plnou mocí jinou osobu.

Formulář plné moci naleznete na webových stránkách mateřských škol, ověřit jej lze na Úřadě MČ, na pobočkách České pošty nebo u notáře.

Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

Žádost i evidenční list je nutno vyplnit předem – pracovníci mateřské školy nebudou z časových důvodů tyto dokumenty s rodiči (zákonnými zástupci) vyplňovat!

V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí  o přijetí NEZASÍLÁ. Seznam přijatých dětí se zveřejní na webu MŠ a informační nástěnce v MŠ dne 31. 5. 2018.

 

V případě nepřijetí dítěte do MŠ obdrží žadatel (zákonný zástupce), písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. (poštou nebo do osobní datové schránky).

Požadavek trvalého pobytu nejen dítěte, ale i alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) má zamezit účelovému, ryze formálnímu přihlašování dětí, jejichž skutečné bydliště není na území MČ Praha 9.

V případě, že se trvalý pobyt dítěte a rodičů (zákonných zástupců) liší, bude dožádána součinnost orgánů sociálně právní ochrany dítěte. Pokud by totiž dítě předškolního věku skutečně žilo dlouhodobě odloučeno od svých rodičů (zákonných zástupců), je nezbytné důkladně prověřit, není-li v důsledku takovéto situace vážně ohrožen jeho zdravý vývoj, nebo dokonce jeho bezpečnost a zdraví.

Důležité upozornění k vyznačení preference mateřské školy v žádosti o přijetí:

Upřednostnit lze pouze JEDNU mateřskou školu. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou.