Jste zde

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Městská část Praha 7
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, vyhlašuje
konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 11. 2020
Požadavky:
 Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 Minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 Bezúhonnost
 Zdravotní způsobilost
 Znalost českého jazyka
Od kandidáta očekáváme:
 Progresivní vedení školy s jasnou vizí směřující k modernímu vzdělávání s využitím inovativních přístupů
 Vysoká úroveň vedení pedagogického sboru a podpory pedagogů
 Ochota a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání a pedagogického leadershipu
 Odborné manažerské a organizační schopnosti a dovednosti
 Znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě a ekonomice
 Zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy
 Dobrá komunikace s rodiči i žáky
 Otevřenost a transparentnost
 Reference od předchozího zaměstnavatele vítány
Nabízíme:
 Maximální podpora zřizovatele pro realizování vizí rozvoje základní školy
 Vysoké osobní ohodnocení dle kvality a nasazení
 Finanční i jiná podpora v dalším vzdělávání a profesním rozvoji
 Zajímavá práce v prostředí progresivní MČ Praha 7
 Podpora uvádějícího ředitele
Náležitosti přihlášky do konkursního řízení:
 Jméno, příjmení, titul
 Datum a místo narození
 Státní příslušnost
 Místo trvalého pobytu
 Telefon, e-mail
 Datum a vlastnoruční podpis K přihlášce uchazeč přiloží:  Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání).  Doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů).  Strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče).  Vizi a koncepci dalšího rozvoje Základní školy Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2, (4–5 stran textu formátu A4, opatřené datem a podpisem uchazeče).  Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)  Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících.  Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u uchazečů/uchazeček narozených před 1. 12. 1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
 Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do uzávěrky dne 31. 8. 2020 v 14.00 hod. Způsob podání přihlášky: Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou na adresu: Úřad MČ Praha 7, odbor vzdělávání a projektového řízení, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 Obálku označte slovy: „Konkurs – ředitel/ka ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ – neotevírat" Termín konání konkurzního řízení: Pravděpodobný termín 5. 10. 2020 (uchazeči budou pozváni) Kontakt: Vedoucí odboru vzdělávání a projektového řízení Úřadu městské části Praha 7 – Bc. Soňa Hradecká, e-mail: hradeckas@praha7.cz
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0196/20-R ze dne 24. 3. 2020. …………………………………