Jste zde

KONKURS NA ŘEDITELE/LKU MŠ KYTLICKÁ V PRAZE 9

Rada Městské části Praha 9 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE 
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 9,Kytlická 757

Požadavky na uchazeče:
odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
výborná znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
velmi dobré organizační a řídící schopnosti,
občanská a morální bezúhonnost,
znalost práce na PC,
odolnost vůči psychické zátěži, schopnost práce pod tlakem,
řídící zkušenosti výhodou

K přihlášce přiložte:
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),
strukturovaný životopis,
doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
návrh koncepce MŠ Kytlická 757 v rozsahu maximálně 3 listy strojopisu formátu A4,
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší než 2 měsíce),
čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: 1. října 2020

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou nejpozději do 18. 8. 2020 do 12,00 hod. na adresu:
Úřad MČ Praha 9, Mgr. Jitka Možkovská, Odbor školství a evropských fondů, Sokolovská ulice č. 14/324, 180 49, Praha 9, nebo osobně doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 9.
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Kytlická – NEOTVÍRAT“

Kontakt: +420 283 091 508 – Mgr. Jitka Možkovská, tajemnice konkurzní komise

Schváleno Us RMČ Praha 9 č.342/20