Jste zde

Konkurs na ředitele/ku MŠ v Paze 9 - Újezd nad lesy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy

RMČ Praha 21 vyhlašuje v souladu s §166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko,  Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 s předpokládaným nástupem 01.08.2020.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy: - odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění  - minimální tříletá praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. - plná způsobilost k právním úkonům - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav - znalost českého jazyka - znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě - odborné, řídící a organizační schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou  - základní ekonomické znalosti Náležitosti písemné přihlášky: - formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;  - jméno a příjmení uchazeče včetně titulu; - datum narození uchazeče; - místo trvalého pobytu uchazeče; - korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

 K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším  o dosaženém vzdělání 2. doklady  o  dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících

3. strukturovaný životopis 4. vlastní koncepci dalšího rozvoje školy na 2-3 roky (maximálně 2 strany A4) 5. reference předcházejícího zaměstnavatele (včetně kontaktních osob). Pokud bylo zaměstnavatelů více, tak reference alespoň dvou zaměstnavatelů (včetně kontaktních osob) 6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu  pracovního místa ředitele školy (ne starší 2 měsíců) 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 19.6.2020 do 12.00 hodin poštou nebo osobně  do podatelny Úřadu Městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy,  PSČ 190 16.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. Případné dotazy na telefonu 281 012 948, Bc. Markéta Slavíková – vedoucí odboru školství a kultury, e-mail: marketa.slavikova@praha21.cz.

V Praze dne    20.5.2020                                                                     Milan Samec                                                                                                      starosta MČ Praha 21