Jste zde

Informace k obnovení provozu mateřských škol od 18. května 2020

Vážení rodiče,
po vydání dokumentu „Opatření MČ Praha 9 k provozu mateřských škol v omezeném režimu“ vznášíte řadu dotazů k některým opatřením, která jsou v textu dokumentu z logických důvodů formulována jen stručně a obecně. Zde se pokusíme podat vysvětlení, aniž bychom reagovali na jeden každý dotaz zvlášť.

Společným jmenovatelem většiny dotazů je selekce dětí, které budou moci od 18. května do mateřských škol nastoupit. Jejím důvodem není ani v nejmenším snaha část dětí a jejich rodičů diskriminovat, nýbrž výhradně to, že vzhledem k nutným omezením provozu nelze umístit zdaleka všechny děti řádně zapsané do MŠ.
V prvé řadě je zde omezení počtu dětí v jedné skupině. Zatímco v případě žáků základních škol MŠMT stanovilo maximální počet dětí ve třídě na 15, u dětí navštěvujících mateřské školy „šalamounsky“ neříká nic a vše ponechává jen na zřizovatelích, kteří mají v rámci možností postupovat analogicky. To považujeme za nepříliš korektní, neboť zřizovatelé naprosto nedisponují odborným zázemím celé soustavy orgánů hygieny, které by se především měly k této klíčové otázce vyjádřit.
Je přece nabíledni, že děti předškolního věku nelze držet po jednom v jakýchsi „lavicích“, efektivně dohlížet na předepsané minimální odstupy, zajistit opakovanou dezinfekci rukou apod. Jinými slovy: při počtu  max. 15 dětí ve skupině mateřské školy (obdobně je doporučeno u ZŠ od 25.5.2020) je riziko přenosu nákazy mnohonásobně vyšší, než je tomu u stejného počtu žáků základních škol.

Přesto nechceme  počty dětí ve skupinách mateřských škol stanovit nižší než u ZŠ, neboť chceme vyjít vstříc co největšímu počtu rodičů. Uvědomme si, že v plném provozu MŠ, jsou naše školky naplněny na průměrný počet 26 dětí ve třídě. Tedy např. při maximálním počtu 15 dětí na skupinu budou mateřské školy moci umístit jen něco málo přes polovinu řádně zapsaných dětí. Myslíte si, že např. selekce dětí na „sudý a lichý týden v MŠ“ by situaci vyřešila?

V neposlední řadě je třeba  vzít v potaz, že řada učitelek a provozního personálu MŠ spadá do rizikových skupin, ať už podle věku, nebo prodělaných onemocnění, bydlení ve společné domácnosti s osobami zvláště ohrožených rizikem onemocnění aj. Nelze tedy automaticky počítat s tím, že každá mateřská škola je schopna otevřít  plný počet tříd.
Proto jsme - ač velice neradi - museli přistoupit ke stanovení kritérií, koho za dané situace (a právě jen za dané situace) upřednostnit.
1. Velmi zjednodušeně řečeno, jde v prvé řadě o děti rodičů, kteří musejí pracovat mimo domov, a nemohou si brát své děti do zaměstnání s sebou. Uznáváme sice, že rodiče, kteří pracují doma v režimu home office, musí podávat stejný výkon, jako kdyby byli fyzicky přítomni v zaměstnání, nicméně na rozdíl od první skupiny se o své děti postarat mohou.
2. Pokud v mateřských školách zbydou po umístění dětí rodičů pracujících mimo domov volná místa, je samozřejmě možné přijímat i děti, jejichž rodiče musí docházet do zaměstnání jen některé dny v týdnu.
3. V případě dalších volných míst mají přednost děti plnící povinnou předškolní docházku.
4. Co se týkalo uvedeného bodu o chronickém onemocnění, zde se jedná pochopitelně o chronické onemocnění dítěte, např. diabetes, snížení imunity atd., tak aby dítě v případě nakažení COVID 19, nebylo ohroženo na životě.

K dotazům na plnění povinné předškolní docházky doplňujeme, že je to úplně stejné jako v případě žáků základních škol. Těch zůstává velká část rovněž doma, a přesto plní povinnou školní docházku.

 

               Vážení rodiče, pevně věřím, že situaci přijmete a pochopíte. Jde nám prioritně o zdraví Vašich nejmenších a každého z Vás.

S úctou 

Ing. Zdeněk Davídek
Radní MČ Praha 9 pro oblast školství a fondů EU