Jste zde

Jak se učí polytechnická výchova v základních školách Prahy 9 ?

S myšlenkou přiblížit žákům našich základních škol řemeslné obory a povzbudit tak alespoň u některých z nich zájem o učňovské školství přišli začátkem roku 2016 zástupci Hospodářské komory hlavního města Prahy. Jejich původním záměrem bylo zahájení činnosti kroužků pracovní výchovy určených žákům 6. a 7. tříd základní školy pod vedením profesionálů z šesti cechů a pod patronací Hospodářské komory hl. m. Prahy v prostorách Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově.

Při společné diskuzi zástupců MČ Praha 9, Hospodářské komory, ředitele SOŠ stavební a zahradnické Mgr. Miroslava Janečka a ředitelek našich základních škol o současném stavu řemesla v České republice, kdy pracovní trh již několik let zaznamenává nedostatek kvalifikovaných řemeslníků a technických pracovníků, pak postupně vznikala myšlenka zavést praktické polytechnické vyučování do našich základních škol v rámci vzdělávacího celku Člověk a svět práce, který je součástí Rámcového vzdělávacího plánu závazného pro základní vzdělávání. Vznikl tak společný projekt „Polytechnická výchova“, který je jako pilotní projekt koncipován na školní rok 2016/2017.

V rámci projektu poskytne SOŠ stavební a zahradnická mistry odborného výcviku a prostory svých kvalitně vybavených dílen.  Prakticky to vypadá tak, že namísto jedné hodiny týdně absolvují žáci sedmých nebo osmých tříd, podle vzdělávacího plánu příslušné ZŠ, jednou za měsíc čtyřhodinový blok, v jehož rámci se sice stručně, ale zato atraktivní formou, seznámí vždy s jedním učebním oborem z výčtu: truhlář, malíř, lakýrník, zedník, klempíř, zámečník, florista a pěstitelské práce. Pokud to povaha příslušného oboru umožní, odnesou si po skončení výuky žáci domů i vlastnoručně zhotovený výrobek.

První výukový blok již proběhl v měsíci říjnu a jsme rádi, že se k nám zatím dostávají vesměs pozitivní reakce jak z řad žáků, tak i učitelů. Doufáme, že projekt splní svůj účel a že si z něj žáci našich základních škol odnesou do života, když už ne přímo motivaci pro své budoucí pracovní uplatnění, tak alespoň přinejmenším zajímavé zkušenosti.

Jak vypadá samotná výuka, napoví příspěvky ve fotogalerii.

Pokud by o seznámení se s řemeslem měly zájem i jiné děti, které v tomto školním roce zrovna nenavštěvují příslušný ročník zapojený do projektu, mohou se přihlásit do kroužku pracovní výchovy určeného pro 6. -7. ročník.