Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2021

HARMONOGRAM mobilního sběru nebezpečného odpadu naleznete v přiložených dokumentech.

V rámci mobilního (zastávkového) sběru nebezpečného odpadu je v Praze každoročně realizováno na 300 svozů zhruba po osmi zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady.
Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu a od roku 2019 je možné odevzdat rovněž jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány tyto nebezpečné odpady:

  • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
  • olej a tuk
  • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
  • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
  • léčiva
  • baterie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

  • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

Nelze odevzdat:

  • stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou ale povinni prokázat se občanským průkazem, aby tak doložili svůj trvalý pobyt na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.          
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, v jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte kontaktovat Magistrát hl. m. Prahy na tel.: 236 004 457.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Vozidlo