Aktuální informace k zápisu do 1.tříd ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 pro rok 2021/2022

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZŠ ZŘÍZOVANÝCH MČ PRAHA 9 PRO R. 2021/2022

Vážení rodiče,

aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.

Hlavní změny:

1. Již podruhé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.

2. Na webu Základní školy bude elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e mailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.

 

Tuto vyplněnou žádost doručí základní škole pouze těmito způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

 Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 naleznete na stránkách jednotlivých základních škol

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 14. – 15. 4. 2021. Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol: (CTRL+klik levým tlačítkem myši)

ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská

Interaktivní mapa škol https://devitkaveskole.cz/

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

  • Zákonný zástupce dítěte zašle současně s žádostí o zápis kopii OP nebo jiného dokladu totožnosti a kopii rodného list dítěte. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a originál rodného list dítěte předloží zákonný zástupce na vyzvání školy po oficiálním ukončení krizového stavu.
  • Cizí státní příslušníci zašlou kopii první dvoustrany průkazu totožnosti (pasu) a průkazu totožnosti dítěte (pasu), popř. jiných dokumentů ověřených v ČR, povolení k pobytu, dokladu o bydlišti v ČR. Originály předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy po oficiálním ukončení krizového stavu.

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

  • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

      Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

  1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ…………...............                        20 bodů
  2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ…                8 bodů
  3. Sourozenec, který již navštěvuje školu…………………………….            5 bodů
  4. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) ...........  2 body
zápis do 1. třídy
Přílohy