Jste zde

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jak jsme již uvedli, prezident republiky vyhlásil dne 2.5.2017 termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky na dny pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin.

 

Znovu připomínáme, že voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého bydliště, mají už nyní možnost písemně požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů a umožňuje volbu v libovolném volebním okrsku na území České republiky i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017, osobně lze požádat až do 18.10.2017 do 16:00 hodin. Formulář žádosti je k dispozici v našem informačním centru na radnici, nebo ke stažení na webových stránkách úřadu www.praha9.cz. Pokud budete žádost o vydání voličského průkazu posílat poštou, je nutné na takové žádosti nechat úředně ověřit podpis. Ověření podpisu je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku.

 

V případě dlouhodobé hospitalizace voliče v nemocnici, či jiném podobném zařízení, v době voleb, správa zdravotnického  zařízení zanese  na požádání voliče do zvláštního seznamu, na základě kterého v době konání voleb může uplatnit své právo volit a bude hlasovat přímo v tomto zařízení do přenosné volební schránky. Pokud však předem víte, že budete v době voleb mimo trvalé bydliště, nebo přesně nevíte, kde se budete zdržovat (plánovaná hospitalizace či pobyt v lázních), je vhodné požádat o vydání voličského průkazu. I na základě předloženého voličského průkazu lze hlasovat ve zdravotnickém zařízení do přenosné volební schránky. Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt až po uzavření seznamu voličů, tj. od dne 18.10.2017 od 16:00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

 

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o možnost hlasovat doma. V takovém případě se po předchozím telefonickém ohlášení dostaví dva členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a úřední obálkou a umožní voliči hlasování. Požadavky na hlasování v bytě voliče směřujte na Úřad městské části Praha 9, Bc. Červenková, tel.  283 091 124.

 

Opět připomínáme, že dochází ke změně volební místnosti ve dvou volebních okrscích. Jedná se o okrsky č. 9022 a 9023, které byly při minulých volbách umístěny v Klubu Prosek, Jablonecká 322/2. Z technických důvodů již nemůžeme tento objekt využít pro volby, proto jako nejbližší vhodné místo byly vybrány prostory Polikliniky Prosek, Lovosická 40.

 

Pokud někdo z vás, občanů Městské části Praha 9, nebyl v minulých volbách zapsán v seznamu voličů, nebo se chce ujistit o správnosti údajů, obraťte se, prosím, na vedoucí oddělení služeb, informací a matrik Bc. Červenkovou, která po předložení občanského průkazu, nebo cestovního pasu, zkontroluje, zda jste správně zapsáni v seznamu voličů, případně zajistí nápravu.

 

Děkujeme všem, kteří reagovali na výzvu o pomoc při zajištění voleb svojí účastí v okrskových volebních komisích a pokud ještě někdo váhá, zda se zapojit, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na     e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 20. září 2017.  Přihláška je také ke stažení na našich webových stránkách.

 

Závěrem přinášíme přehled všech volebních místností, jejich umístění a adresy domů, které do toho kterého okrsku patří. Z přehledu snadno zjistíte, kde je vaše volební místnost.

 

Veškeré další informace, týkající se letošních voleb,  vám rádi poskytnou J. Červenková na tel. 283091124, nebo Mgr. Sýkora na tel. 283091314, nebo můžete využít e-mailu Cervenkovaj@praha9.cz.