Jste zde

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMČ Praha 9 jedná a rozhoduje

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMČ Praha 9 jedná a rozhoduje, ust. § 5 odst. 1 písm. e) z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení lze nahlížet do Sbírek zákonů v úředních hodinách ÚMČ Praha 9, v kanceláři tajemníka – recepce vedení radnice, Praha 9, Sokolovská 14/324 – 1.patro.

 • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonech o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv
 • 349/1999 Sb., zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
 • 309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • 148/1998 Sb., zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 412/2005 Sb., zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.
 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • 500/2004 Sb., správní řád  
 • 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 366/2013 Sb., nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
 • 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • 84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 85/1990 Sb., zákon o právu petičním v platném znění
 • 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 593/1992 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 323/2002 Sb., vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
 • 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 •  301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění zákona č. 165/2006
 • 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 325/1999 Sb., zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • 329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 570/1991 Sb., zákon o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 269/1994 Sb., zákon o rejstříku trestů
 • 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 •  268/2009 Sb., vyhláška MPMR ČR o technických požadavcích na stavby
 •  108/2006  Sb., zákon o sociálních službách
 • 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách
 • 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
 • 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví
 • 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška MPSV č.473/2012 Sb. jako prováděcí vyhláška části zákona 359/1999 Sb. o SPOD
 •  109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • 104/1991 Sb., sdělení FMZV ČR o Úmluvě o právech dítěte
 • 134/2016  Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek  
 • 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • 67/2013 Sb. zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • 366/2010 Sb., vyhláška MPO, o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst 
 • 194/2007 Sb., vyhláška MPO ČR, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelů ve znění pozdějších předpisů
 • 269/2015 Sb., vyhláška MPMR, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou  přípravu teplé vody pro dům
 • 172/1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 •  219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 449/2001 Sb., zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/2004 Sb., zákon o rybářství
 • 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 462/2000 Sb., nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • 380/2002 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
 • 224/2015 Sb. zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
 • 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
 •  241/2000 Sb., zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 •  12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
 • 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 252/1997 Sb., zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • 36/2006 vyhláška MV ČR, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
 • 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém
 • 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
 • 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • 261/2014 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
 • 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
 •  218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 •  45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 •  257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 •  379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 •  Směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedení orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 •   582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 •   117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 •   155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 •   435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 •   110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 •   111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 •   115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •   187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 •   329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 14/2005 Sb., vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání
 • 48/2005 Sb., vyhláška MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • 54/2005 Sb., vyhláška MŠMT o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • 107/2005 Sb., vyhláška MŠMT o školním stravování
 • 410/2005 Sb., vyhláška MŠMT o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • 132/2006 Sb., o kronikách obcí