Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.4.2018

r-18-152-us.pdf
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2017
_processed_r-18-153-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu
_processed_r-18-154-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-18-155-us.pdf
Změna Smlouvy o dílo č. 2017/OSM/0245/DDIL "Poliklinika Prosek - Pavilon H" ze dne 29. 8. 2017 uzavřením dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a firmou KONSIT a.s.
r-18-155-p1.pdf
Příloha
r-18-156-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 561/103 v 8. NP domu čp. 561, ulice Vysočanská č. or. 63, Praha 9, k.ú. Prosek, se společností ITALAT CZ s.r.o.
r-18-156-p1.doc
Příloha
r-18-157-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 92/13 ze dne 26.11.2013 prodej podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkům bytů v budově označené č.p. 765-774 v ulici Lovosická
_processed_r-18-158-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytových domech v rámci II. a III. vlny privatizace
_processed_r-18-159-us.pdf
. Převod vlastnictví byt.jednotky v bytovém domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-18-160-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-161-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
_processed_r-18-162-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-163-us.pdf
Postup výběrového řízení na zhotovitele vč. projektové dokumentace na akci ZŠ U Elektry
_processed_r-18-164-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-165-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-166-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-167-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-168-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.563/59 - č.p.564/57, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-169-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-170-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Střížkov, Jiřetínská, Pokládka nového kabelu 1kV v k.ú. Střížkov, parc.č. 500/11, 500/56" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
r-18-170-p1.pdf
Příloha
r-18-171-us.pdf
Změna smlouvy č. 2016/OSM/0540/ONAN ze dne 22.8.2016 na pronájem pozemku parc. č. 100/2, jehož součástí je budova s č.p. 813, v ulici U Prosecké školy v Praze 9, k.ú. Prosek, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a MVDr. Petrou Kišovou
r-18-171-p1.doc
Příloha
r-18-172-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu "ZŠ Špitálská - zahrada -sportovní povrchy", Praha 9
r-18-172-p1.pdf
Příloha
r-18-173-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu "ZŠ Špitálská - školní zahrada", P9
r-18-173-p1.pdf
Příloha
r-18-174-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu na akci "Rekonstrukce vnitrobloku Děčínská - Litvínovská", Praha 9
r-18-174-p1.pdf
Příloha
_processed_r-18-175-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 544 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-175-p1.doc
Příloha
_processed_r-18-176-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Prosek
r-18-177-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2017
r-18-178-us.pdf
Udělení Grantů Městskou částí Praha 9 v roce 2018
r-18-178-p1.xls
Příloha
r-18-179-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
r-18-180-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-18-181-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o dotaci na projekt URBACT: Procure
r-18-182-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2018
r-18-183-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2018 o investiční dotaci na akci Parkovací dům Prosek
r-18-184-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o investiční dotaci na akci Park Zahrádky
r-18-185-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ P9 roku 2018 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.10.2017 do 31.12.2017
r-18-186-us.pdf
Prodej částí pozemku parc.č. 369 v k.ú. Hrdlořezy
r-18-187-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a spolkem Tělovýchovná jednota Praga, z.s
r-18-188-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků parc.č. 500/116, parc.č. 515/42, parc.č. 500/1 a části pozemku parc.č. 500/115 o výměře cca 12.280 m2 vše v k.ú. Střížkov mezi HMP a společností B+3 REAL a.s
r-18-188-p1.pdf
Příloha
r-18-189-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 526 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-189-p1.pdf
Příloha
r-18-190-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 616/6 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti IC HOTELS a.s
r-18-190-p1.pdf
Příloha
r-18-191-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2017/OSM/0371/DDIL "Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní - 1. etapa" ze dne 20. 11. 2017 uzavřením dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a firmou J.L.T. Stavební společnost, spol. s r.o.
r-18-191-p1.pdf
Příloha
_processed_r-18-192-us.pdf
Udělení plných mocí advokátu Mgr. Františku Steidlovi k zastupování MČ P9 při sepisu notářských zápisů
r-18-193-us.pdf
Schválení podpory pro handicapované sportovce
r-18-194-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcemi DDM Praha 9
r-18-195-us.pdf
Přiznání roční náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro členy Zastupitelstva MČ Praha 9 na rok 2018
_processed_r-18-196-us.pdf
Jmenování členů dozorčí rady společnosti Hortus správa zeleně s.r.o.
_processed_r-18-197-us.pdf
Jmenování členů dozorčí rady společnosti Garáže Lovosická s.r.o.
r-18-198-us.pdf
Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Kovářská 1790, Praha 9 a jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na ředitele/ku MŠ Kovářská 1790, Praha 9