Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.3.2018

r-18-119-us.pdf
Schválení finanční podpory pro TJ Sokol Vysočany - Pražské mažoretky
r-18-120-us.pdf
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
r-18-121-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
r-18-122-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
r-18-123-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku
r-18-124-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru vnitřní správy - právní služby
r-18-125-us.pdf
Vyúčtování záloh na poskytované služby za r. 2017 od Ústavu Sociální služby P9, z.ú.
r-18-126-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2018
r-18-127-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-18-128-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na údržbu plastik
r-18-129-us.pdf
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2018
r-18-129-p1.doc
Příloha
r-18-130-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-18-131-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2018 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
r-18-132-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2018 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
r-18-133-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku na instalaci sekundární strany ohřevu VZT v ZŠ Novoborská
_processed_r-18-134-us.pdf
Skončení nájmu bytu s Apoštolským exarchátem řeckokatolické církve, uzavření nájemní smlouvy k bytu a souhlas se zasláním závazné nabídky
_processed_r-18-135-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
r-18-136-us.pdf
Změna Smlouvy o dílo č. 2017/OSM/0371/DDIL "Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní - 1. etapa" ze dne 20. 11. 2017 uzavřením dodatku č.1 mezi MČ Praha 9 a J.J.T. Stavební společnost, s.r.o.
r-18-136-p1.pdf
Příloha
r-18-137-us.pdf
Revokace usnesení RMČ P9 č. 59/18 ze dne 13.2.2018 - zrušení rozhodnutí o vyloučení uchazeče VZ Z2017-036034 "Garážový parkovací dům Prosek"
_processed_r-18-138-us.pdf
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu , prodloužení nájmu bytu
r-18-139-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 973/101 v domě čp. 973, ul. Sokolovská 197, Praha 9, k.ú. Libeń, mezi MČ Praha 9 a spol. DaniDarx, s.r.o.
r-18-139-p1.docx
Příloha
_processed_r-18-140-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy s vítězi výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb
r-18-141-us.pdf
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu ÚMČ Praha 9 na rok 2018
_processed_r-18-142-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy, prodloužení nájmu bytu
r-18-143-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání pozemků parc.č. 500/40, 500/105, 500/108 a 500/109 v k.ú. Střížkov mezi HMP a MČ Praha 9 za účelem revitalizace území na park
r-18-144-us.pdf
Schválení zapojení ZŠ Novoborská do projektu "Obědy dětem" nadačního fondu Drab foundation a přijetí účelových finančních darů
r-18-145-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro VZMR "MŠ Veltruská - úprava zahrady"
r-18-146-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad "Povelikonoční akcí pro děti"
r-18-147-us.pdf
Schválení kulturních, sportovních a společenských akcí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na rok 2018
r-18-148-us.pdf
Schválení návrhu na pojmenování veřejného prostranství v Městské části Praha 9
r-18-149-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
_processed_r-18-150-us.pdf
Jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Devátá rozvojová, a.s.