Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 27.2.2017

_processed_r-17-090-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Olgou Ferencovou, Evou Höferovou, uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Evou Havelkovou, Alžbětou a Vlastou Hoyerovou, Petrem Kozlíkem, Ilonou Marušákovou, Evou Řezníčkovou
_processed_r-17-091-us.pdf
Informace o splnění podmínek Ondřejem Němečkem
_processed_r-17-092-us.pdf
Povolení splátek dluhu pí Zlatuši Kurešové
r-17-093-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu NP v domě čp. 361, Jablonecká ulice č.or. 19 v Praze 9, s paní Gabrielou Smetanovou, IČ: 71085629
_processed_r-017-093-p1.pdf
Příloha - Dohoda o skončení nájmu
r-17-094-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1123/10 a parc.č. 304/2 v k.ú. Prosek v rámci akce "Obnova vodovodního řadu, ul. Na Proseku, Na Vyhlídce, Praha 9" pro Pražskou vodohosp. společnost, a.s. zast. spol. INTERPROJEKT, s.r.o.
r-17-094-p1.pdf
Příloha - Stanovisko MČ
r-17-094-p2.pdf
Příloha ke stanovisku
_processed_r-17-095-us.pdf
Revokace Us RMČ 5/2016 a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Janem Sklenářem st. a Janem Sklenářem ml.
r-17-096-us.pdf
Schválení změny Zásad pronajímání bytů MČ P9
r-017-096-p1.pdf
Příloha - Zásady pronajímání bytů
r-17-097-us.pdf
Změna smluv uzavřených se spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. na umístění a provozování základn.stanic na objektech svěřených MČ P9
r-017-097-p1.pdf
Příloha - Vzor dodatku - CETIN
r-17-098-us.pdf
Rozšíření stávajících parkovacích zón v ulici Ocelářská a Drahobejlova
r-17-099-us.pdf
Dodatek č. 10 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoník s Vinařským družstvem Sv. Václav
r-17-100-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtl.2016
r-17-101-us.pdf
Schválení účasti zástupců MČ P9 na veletrhu MIPIM
r-17-102-us.pdf
Schválení žádosti o dotaci z programu MPO EFEKT 2017 - 2021 v rámci zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu MČ Praha 9
r-17-102-p1.pdf
Příloha - Žádost MPO EFEKT
r-17-103-us.pdf
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Pavilon MŠ Litvínovská 490 – střešní nástavba a přístavba“
r-17-103-p1.pdf
Příloha - Dodatek č. 1