Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.2.2018

r-18-060-us.pdf
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2018
r-18-061-us.pdf
Návrh na rozdělení finančních prostředků určených na Granty v roce 2018
r-18-062-us.pdf
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020
r-18-063-us.pdf
Uvolnění finančních prostředků na odkoupení pozemků pro prodloužení Parku Přátelství
r-18-064-us.pdf
Den zdraví na Poliklinice Prosek
r-18-065-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-066-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-067-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-068-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-069-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-070-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-071-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-18-072-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytových domech v rámci II. a III. vlny privatizace
r-18-073-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotky v byt. domě U Harfy č.p. 272/6, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-18-074-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, P9
r-18-075-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-18-076-us.pdf
Uzavření smlouvy o dočasném užívání bytu a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-18-077-us.pdf
Udělení plné moci
r-18-078-us.pdf
Postup při uplatňování inflace za rok 2017 u smluv na pronájem nebytových prostorů, pozemků, reklamních zařízení a antén
r-18-079-us.pdf
. Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 1808/42 v k.ú. Vysočany za účelem výstavby prodejny potravin, ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-079-p1.doc
Příloha
_processed_r-18-080-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům
_processed_r-18-081-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o ubytování
_processed_r-18-082-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy
_processed_r-18-083-us.pdf
Revokace usnesení RMČ Praha 9 č.Us. RMČ 598/17 ze dne 14.11.2017 a uzavření dodatku ke smlouvě notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti
r-18-084-us.pdf
Změna smlouvy o dílo DIL/OSM/132/2008 ze dne 31.3.2008 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností TOM - computer, s.r.o.
r-18-084-p1.doc
Příloha
_processed_r-18-085-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-18-086-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu ze dne 7.11.2005 uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a spol. Association Club Sparta Praha, z.s.
r-18-086-p1.pdf
Příloha
_processed_r-18-087-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 306/101 v domě čp. 306, ul. Spojovací 12
_processed_r-18-088-us.pdf
Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a udělení plné moci
r-18-089-us.pdf
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2017
r-18-090-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1122 v k.ú. Prosek za účelem umístění trafostanice a kabelů VN, NN pro objekt rekonstruovaného hostince U Brabců pro spol. PREdistribuce a.s.
r-18-090-p1.pdf
Příloha
r-18-091-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
r-18-092-us.pdf
Výroční zpráva za rok 2017, o činnosti v oblasti poskytování informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
r-18-093-us.pdf
Zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
r-18-094-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2017
r-18-095-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za rok 2017
r-18-096-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v II. pol. 2017
r-18-097-us.pdf
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9
r-18-098-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 36/17 ze dne 24.1.2017 - Stanovisko MČ Praha 9 k záměru transformace území areálu "Praga" s rozsahu podnětu na změnu ÚP SÚ HMP, doručeného dne 14.12.2016 a k podání podnětu na celoměstsky významnou změnu ÚP SÚ HMP
r-18-099-us.pdf
Schválení kapacity Mateřské školy Veltruské, Veltruská 560, Praha 9 pro období 1. 3. 2018 - 30. 6. 2018 ve čtyřech třídách na počet 28 dětí ve třídě
r-18-0100-us.pdf
Zrušení usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 48/14 ze dne 29.4.2014
r-18-0101-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 20.2.2018
r-18-0102-us.pdf
Zrušení usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 22/07 ze dne 24.4.2007
r-18-0103-us.pdf
Uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb se spol. Toman, Devátý & partneři AK s.r.o.