Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.2.2017

r-17-037-us.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2017
r-17-038-us.pdf
Návrh na rozdělení finančních prostředků určených na Granty v roce 2017
r-17-039-us.pdf
Úprava rozpočtu v období rozpočtového provizoria
r-17-040-us.pdf
Úprava smluv s Českou spořitelnou, a.s.
r-17-041-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.563/59 - č.p.564/57, k.ú. Prosek, Praha 9
r-17-042-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-043-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-044-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.356/29 - č.p.357/27, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-045-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-046-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-047-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.364/13 - č.p.365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-17-048-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu pozemků parc.č. 2623/5 a 2623/1 v k.ú. Hloubětín, Praha 9, se Správou železniční dopravní cesty,s.o.,IČO: 70994234
r-17-049-us.pdf
Schválení aktualizace stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Vysočany pro společnost FINEP Harfa k.s. ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-17-050-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 979/3 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-17-051-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu nebo pronájmu částí pozemků parc.č. 228 a parc.č. 1140/1 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-17-052-us.pdf
Uzavření smluv s úklidovou firmou POHODA-úklidová a správcovská firma s.r.o. a bezpečnostní firmou BESY-CZ SECURIY s.r.o. pro nebyt.objekt Jablonecká 322/72
_processed_r-17-053-us.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-17-054-us.pdf
Revokace Us RMČ 22/17 ze dne 24. 1. 2017, schválení uzavření nájemní smlouvy bytu s manžely Andělovými, uzavření změny smlouvy - dodatku s Bedřiškou Kofroňovou, podání žaloby na vyklizení bytu Kateřinou Bačovou Hrachovinovou
r-17-055-us.pdf
Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č.1642/3 a 1642/4 mezi MČ Praha 9 a HMP - umístění demontovatelného dřevěného chodníku
r-17-056-us.pdf
Změna Smlouvy o zbudování komunikace týkající se území zvaného "Krejcárek" ze dne 29.8.2014 uzavřením Dodatku č. 4 mezi MČ P9 s společností IPP Invest s.r.o.
r-17-057-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu nebo pronájmu části pozemku parc.č. 544 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-17-058-us.pdf
Povolení splátek dluhu
r-17-059-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jedn. v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace
_processed_r-17-060-us.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
r-17-061-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům
r-17-062-us.pdf
Revokaci usnesení 7/15 ze dne 10.3.2015 převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p.965 a č.p.966, k.ú. Libeň, Praha 9
r-17-063-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p. 967/187 - 968/189, k.ú. Libeň, Praha 9
_processed_r-17-064-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0253/ONAN ze dne 15.5.2015 na pronájem NP v domě čp. 650, Kolbenova 22 v Praze 9, Daniel Kriso, IČ: 02285011, se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5-Smíchov
_processed_r-17-065-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0023/2013 ze dne 24.1.2013 na pronájem NP v domě čp. 567, Na Břehu 9 v Praze 9, Robert Lopušný
r-17-066-us.pdf
Uzavření dohody o skončení Smlouvy o umístění a provozování reklamního zařízení č. NAP/OSM/0692/2014 ze dne 31.12.2014, se spol. B.C.D. Development s.r.o.
r-17-067-us.pdf
Uzavření změny Smlouvy o umístění reklamního zařízení na části štítové stěny domu Sokolovská č.p. 608, k.ú. Vysočany č. NAO/OSM/0323/2012 ze dne 30.8.2012, ve znění dodatku č.1. dodatkem č.2, mezi MČ Praha 9 a BTW Advertising, s.r.o.
r-17-068-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce budovy č. p. 986 stojící na pozemku parc. č. 436/11 mezi MČ Praha 9 a Tělovýchovnou jednotou Praga
_processed_r-17-069-us.pdf
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Lukášem Svobodou, prodloužení nájmu bytu s Poliklinikou Prosek a.s.,Hanou Podlouckou, Markem Havlíkem,Vladimírem Adámkem, Bc. Ivanou Bulínovou, ZŠ Litvínovská 600 a Gymnáziem Praha 9, Špitálská 2
r-17-070-us.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvách o převodu bytových jednotek při jejich směně
r-17-071-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NP v domě Jablonecká 322/72 v Praze 9 s ČSSD, se sídlem: Praha - Nové Město, Hybernská 1033/7, IČ: 0040917
_processed_r-17-072-us.pdf
Udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi, advokátovi AK, Opletalova 5,P1 ve věci podání žaloby na p. J.Kopeckého
r-17-073-us.pdf
Schválení záměru získat do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ P9 nemovitosti v k.ú. Prosek „U Brabců“
r-17-074-us.pdf
Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
r-17-075-us.pdf
Uskutečnění jednotlivých právních kroků v rámci transformace SSS MČ P9
r-17-076-us.pdf
Souhlas se změnami Zřizovací listiny přísp.org. a Zakládací listiny ústavu Sociální služby, z.ú.
r-17-077-us.pdf
Schválení připojení objektu MŠ na poplachový monitorovací systém MP
r-17-078-us.pdf
Výroční zpráva za rok 2016, o činnosti v oblasti poskytování informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
r-17-079-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za IV. čtvrtletí 2016
r-17-080-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí Heroes Gate 18
r-17-081-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí Zimní pohádkový les
r-17-082-us.pdf
Jmenování člena redakční rady časopisu Devítka
r-17-083-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usn. ZMČ P9 ke dni 14.2.2017
r-17-084-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v II. pol. 2016
r-17-085-us.pdf
Záměr podání žádosti o dotaci z programu MPO EFEKT 2017 - 2021 v rámci zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu MČ P9
r-17-086-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9
r-17-087-us.pdf
Zásady a stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ P9
r-17-088-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad konferencí Fyzioterapie v souvislostech 2017
r-17-089-us.pdf
Schválení kulturních, sportovních a společenských akcí OKMTV ÚMČ P9 na r. 2017