Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9. 5. 2017

r-17-0221-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
r-17-0222-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
r-17-0223-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru vnitřní správy - právní služby
r-17-0224-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-17-0225-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy na pořízení nábytku
r-17-0225-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy na pořízení nábytku
r-17-0226-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci inv. akce "Revitalizace prostoru Jablonecká - Harrachovská", Praha 9
r-17-0226-p1.docx
Příloha
r-17-0227-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 640/69 v k.ú. Prosek, se společností HS Food-services, s.r.o.
r-17-0227-p1.pdf
Příloha
r-17-0228-us.pdf
Změna Smlouvy o zřízení práva stavby "Zázemí pro park Podviní a cyklostezku" č. 2016/OSM/0215/DSVP ze dne 10.2.2016 uzavřením Dodatku č. 1, mezi MČ Praha 9 a spol. GVM-elements s.r.o
r-17-0228-p1.docx
Příloha
r-17-0229-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu uzavřením Dodatku č.1, na pronájem NP v domě čp. 567, Kurta Konráda 16, Praha 9, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu
r-17-0230-us_redigovano.pdf
Změna Smluv o nájmu uzavřením dodatků, jejichž předmětem je změna textu v souladu s
r-17-0231-us.pdf
Revokace usnesení č. Us. RMČ 164/17 ze dne 11.4.2017
r-17-0232-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 500/116, parc.č. 515/42 a částí pozemků parc.č. 500/1, parc.č. 500/115 o výměře cca 12.300 m2 vše v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti FINEP HOLDING, SE
r-17-0232-p1.doc
Příloha
r-17-0233-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 1124/3 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-17-0233-p1.doc
Příloha
r-17-0234-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci inv. akce "Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská - slaboproudé rozvody"
r-17-0234-p1.pdf
Příloha
r-17-0235-us_redigovano.pdf
Informace o splnění podmínek p. Petrem Zemanem
r-17-0236-us_redigovano.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Antonínem Vošalíkem, Petrem Zdvihalem, manžely Peřinkovými a skončení nájmu bytu s manžely Peřinkovými
r-17-0237-us.pdf
Výzva k podání nabídek na podlimitní VZ na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Poliklinika Prosek - pavilon H"
r-17-0237-p1.pdf
Příloha 1
r-17-0237-p2.pdf
Příloha 2
r-17-0237-p3.pdf
Příloha 3
r-17-0238-us.pdf
Schválení navýšení kapacity školní jídelny při Základní škole Novoborská
r-17-0239-us.pdf
Schválení navýšení kapacity Základní školy Špitálská
r-17-0240-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci „MŠ Kovářská 27 – stavební úpravy dětských odd.“
r-17-0240-p1.pdf
Příloha
r-17-0241-us.pdf
Souhlas s vydáním nepatrného majetku v rámci náhrady nákladů za vypravení sociálního pohřbu
r-17-0242-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 14. zasedání ZMČ P9
r-17-0243-us.pdf
Schválení ocenění příslušníků IZS
r-17-0244-us.pdf
Schválení Záštity starosty Městské části Praha 9 nad 6. ročníkem Letní scény Harfa s podtitulem „Tam, kde září hvězdy“
r-17-0245-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Prosek Arena - Mistrovství světa v hokeji 2017"
r-17-0246-us.pdf
Schválení hostování zábavného parku s hipodromem a Cirkusu Bob Navarro King na Střížkově
r-17-0247-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí "Ukončení školního roku“
r-17-0248-us.pdf
Schválení odměny Josefu Pavlatovi - řediteli Divadla Gong – KVSC
r-17-0249-us.pdf
Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Divadla Gong - KVSC
r-17-0249-p1.docx
Příloha 1
r-17-0249-p2.docx
Příloha 2