Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. mimořádného jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 27.12. 2016

r-16-0723-us.pdf
Ukončení stávající smlouvy s Devátou rozvojovou a.s. na vydávání a distribuci časopisu " Devítka " a uzavření nové smlouvy na vydávání a distribuci časopisu " Devítka " s firmou Strategic Consulting s.r.o.
r-16-0724-us.pdf
Uzavření Smlouvy o provedení auditu účetního období dle zák. 89/2012 Sb. a Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce ve smyslu zá. 420/2004 Sb. s firmou DILIGENS, s.r.o.
r-16-0725-us.pdf
Změna názvu investiční akce
r-16-0726-us.pdf
Rozpočtové opatření v oblasti osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9 a převodech z hospodářské činnosti
r-16-0727-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o účelovou investiční dotaci
r-16-0728-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu investičních příspěvků Střediska sociálních služeb
r-16-0729-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1667/1, parc.č. 1669/1 a parc.č. 2032 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Rekonstrukce Vysočanského sběrače, Praha 9" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. zast. KO-KA s.r.o.
r-16-0730-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro VZ "Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba"
r-16-0731-us.pdf
Schválení smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha-pól růstu ČR „Nástavba L 490“
r-16-0732-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic
r-16-0733-us_redigovano.pdf
Uzavření Smluv o nájmu na pronájem zahrádek "U Elektry", k.ú.Vysočany, Praha 9
r-16-0734-us.pdf
Uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 1915/13, parc.č.1915/17, parc.č. 1915/18, parc.č. 1915/19 a část pozemku parc.č. 1915/16, vše v k.ú. Vysočany, se společností UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ:27597075
r-16-0735-us.pdf
Uzavření Dohody na ukončení nájemní smlouvy mezi MČ P9 a BRUDRA, s.r.o.
r-16-0736-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/438 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek s paní Kristýnou Ďuďovou ke dni 31.12.2016
r-16-0737-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu OVS
r-16-0738-us.pdf
Uzavření Smlouvy mezi MČ Praha 9 a společností FINEP Harfa k.s. se sídlem Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, IČ 27100626 k provedení „Rekultivace veřejného prostoru v ul. Podkovářská“
r-16-0739-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů