Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.4.2017

r-17-192-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-17-193-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
r-17-194-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu
r-17-195-us.pdf
Jmenování vedoucího Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 9
r-17-196-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3052/7, parc.č. 3052/16 a parc.č. 3052/3, vše v k.ú. Libeň v rámci akce "Praha 8, Libeň, Kovanecká – obnova TS3726, zrušení TS 3725, S 141 994" pro spol. PREdistribuce a.s. zast. spol. Mercator s.r.o.
r-17-196-p1.pdf
Příloha
r-17-197-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 496/90 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy, paní Markétě Gaube, jednatelce spol. HUMANA spol. s.r.o
r-17-197-p1.doc
Příloha
r-17-198-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Ing. Haně Černé Vavřincové
r-17-198-p1.doc
Příloha
r-17-199-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 1793/1 a parc.č. 1793/2, vše v k.ú. Vysočany z vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. na hl.m. Prahu
r-17-199-p1.doc
Příloha
r-17-200-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 500/116 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy, panu R. Novákovi, jednateli spol. BPM Cars, s.r.o.
r-17-200-p1.doc
Příloha
r-17-201-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 1939/15 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, spol. Property Sokolovská, s.r.o.
r-17-201-p1.doc
Příloha
r-17-202-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-17-203-us.pdf
Uzavření změn smluv - dodatků k NS s nájemci domu Sokolovská 608/312, Praha 9
r-17-204-us.pdf
Uzavření smlouvy s názvem "Smlouva o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení"
r-17-205-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Ditou Vaněčkovou, Vladimírou Justinákovou a uzavření nájemní smlouvy k bytu s Janem Bohdalem
r-17-206-us.pdf
Prominutí zbytku poplatku z prodlení paní Karolině Malečkové
r-17-207-us.pdf
Povolení splátek nedoplatku pí E. Březinové
r-17-208-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu se spolkem Kolpingova rodina, Bc.Renatou Čornejovou a Bc.Evou Hýbnerovou
r-17-209-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčtování služeb, na poplatku a úroku z prodlení a na nákl. řízení za 1. čtvrtl. r. 2017
r-17-210-us.pdf
Udělení výjimky - prominutí zbytku dluhu na nákladech řízení panu K. Auředníkovi
r-17-211-us.pdf
Změna smlouvy č. 2017/OSM/0022/ONAN ze dne 30.12.2016 na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 322, ul. Jablonecká č.or. 72 v Praze 9, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a Martinem Miškovičem
r-17-212-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP značeného jako nebytová jednotka č. 362/101 v přízemí domu Jablonecká 362/17 v Praze 9, s firmou ROS HOUSE s.r.o., se sídlem: Schoellerova 123/84, 196 00 Praha 9
r-17-213-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/457 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek s panem Ing. Adamem Dufkem ke dni 30.4.2017
r-17-214-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu“
r-17-215-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
r-17-216-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
r-17-217-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
r-17-218-us.pdf
Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady spol. Poliklinika Prosek, a.s.
r-17-219-us.pdf
Schválení rozhodnutí o pořadí uchazečů v rámci 1. fáze nadlimitní VZ na služby v jednacím řízení s uveřejněním "Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ P9"
r-17-220-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku