Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.12.2017

r-17-675-us.pdf
Vrácení nevyčerpaných účelových prostředků z dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga MŠ Kytlická
r-17-676-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu investic kapitoly Bezpečnost
r-17-677-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na financování práce tiskové mluvčí
r-17-678-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí a dopravy
r-17-679-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2017 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.5.2017 do 30.9.2017
r-17-680-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou neinvestiční dotaci na spolufinancování projektu URBACT: Procure
r-17-681-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
r-17-682-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská - zpevněné plochy", P9
r-17-683-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ Špitálská
r-17-684-us.pdf
Odpis nedobytné pohledávky za spol. VEMITRANS LG s.r.o.
r-17-685-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1122 v k.ú. Prosek v rámci stavby "Novostavba bytového domu v Praze 9 - Proseku", mezi ul. Litoměřická, U Proseckého kostela a U Mateřské školy pro spol. Atriové domy Prosek s.r.o. zast. Ing. Ivetou Růžičkovou
r-17-685-p1.docx
Příloha
r-17-686-us.pdf
Návrh na změnu Smlouvy o nájmu ze dne 25. 6. 2009 uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a BYTOSTAV s.r.o.
r-17-686-p1.doc
Příloha
_processed_r-17-687-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Mgr. Martinou Holou
r-17-688-us.pdf
Informace o aktuálním stavu přípravy návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy
r-17-689-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc.č. 1589/3, parc.č. 1589/4 a parc.č. 1589/5 vše v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, panu Sergey Ovchinnikovi
r-17-689-p1.doc
Příloha
r-17-690-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Klíčovská č.p. 351-354 v k.ú. Prosek
_processed_r-17-691-us.pdf
Informace o přechodu práv a povinností z nájmu bytu na dědice Josefa Brzáka, uzavření smlouvy o dočasném užívání bytu s Romanem Laubrem, prodloužení nájmu bytu s manžely Radilovými a neprodloužení nájmu bytu s Jaroslavem Hodrem
_processed_r-17-692-us.pdf
Odpis nedobytných pohledávek za vyúčtování služeb
_processed_r-17-693-us.pdf
Povolení splátek dluhu panu Františku Ježkovi
_processed_r-17-694-us.pdf
Podání výpovědí z nájmu bytu paní K. Maříkové a udělení plné moci
r-17-695-us.pdf
Schválení zadávacích podmínek pro podlimitní VZ na stavební práce, zadávanou dle §58 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci "Garážový parkovací dům Prosek"
r-17-696-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. pro zajištění správy nebytových objektů
r-17-696-p1.pdf
Příloha
r-17-697-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku"
r-17-697-p1.pdf
Příloha
r-17-698-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Poliklinika Prosek, dostavba"
r-17-698-p1.pdf
Příloha
r-17-699-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
r-17-700-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-17-701-us.pdf
Udělení plné moci
_processed_r-17-702-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Změna stavby trafostanice v k.ú. Prosek" mezi MČ Praha 9 a panem Petrem Lipským, Sokolovská 504/274, Libeň, 190 00 Praha 9
r-17-702-p1.pdf
Příloha
r-17-703-us.pdf
Zpráva o aktuálním stavu plnění usnesení Us ZMČ 1/17
r-17-704-us.pdf
Petice občanů proti rušení nočního klidu na Proseku spojeného s provozem baru Továrna 70 a restaurace Plný pekáč
r-17-705-us.pdf
Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2017/OSM/0082/OVYP
r-17-706-us.pdf
Schválení záměru na podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
r-17-707-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. 670/17 ze dne 28.11.2017 k poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl.m.Prahy
r-17-708-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-17-709-us.pdf
Schválení platů ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných MČ P9 od 1. 1. 2018
r-17-710-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2017 o účelovou dotaci na projekt Europe for Citizens: H2O Water Recources
r-17-711-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o účelovou dotaci na projekt Praha 9 Numeri
r-17-712-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o prostředky na úhradu výdajů za pohřbení zemřelého
r-17-713-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou investiční dotaci na akci Výstavba parkovacího domu Prosek
r-17-714-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 211/16 ze dne 14.4.2016 ke směně pozemků mezi HMP a spol. CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o.
r-17-714-p1.pdf
Příloha
r-17-715-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov mezi HMP a spol. BEK Construction spol. s r.o
r-17-715-p1.pdf
Příloha
r-17-716-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2017 o státní příspěvek na výkon pěstounské péče
r-17-717-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů
r-17-718-us.pdf
Financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
r-17-719-us.pdf
Úprava rozpočtu výdajů akce ZŠ Špitálská - vybavení pavilonu Bumbálek