Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.1.2017

r-17-012-us.pdf
Úprava rozpočtu v období rozpočtového provizoria
r-17-013-us.pdf
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ P9 odvětv.ministerstvy v r.2016
r-17-014-us.pdf
Potvrzení výsledků VŘ na prodej volných byt.jednotek z majetku MČ P9
r-17-015-us.pdf
Vyřazení položky z „Katalogu projektů“
_processed_r-17-016-us.pdf
Povolení splátek dluhu pí Barboře Černé
_processed_r-17-017-us.pdf
Povolení splátek dluhu paní Evě Rettové
r-17-018-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném,zálohách za služby, za vyúčt.služeb, poplatku a úroku z prodlení a nákladech řízení za IV. čtvrtl.2016
_processed_r-17-019-us.pdf
Prominutí všech sankcí z prodlení paní Petře Palacké
r-17-020-us.pdf
Zpětvzetí výpovědi z NS,vydání souhlasu s postoupením NS na pronájem NP v domě Vysočanská 573/39 a uzavření Dodatku č. 3 s pí V.Márzovou
r-17-021-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu části poz. Parc.č. 599/73, k.ú. Prosek a uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ P9 a SVD Satalická 363-365
_processed_r-17-022-us.pdf
Uzavření NS k bytu s Mgr. Sadílkovou, prodloužení nájmu bytu s J. Věnečkem, manž. Andělovými, J. Domínguezovou a K. Dohnalovou
r-17-023-us.pdf
Schválení organizační struktury a platu ředitele SSS MČ Praha 9
r-17-024-us.pdf
Realizace vkladu do ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-17-025-us.pdf
Schválení přijetí darů MŠ Pod Krocínkou a MŠ Kytlická
r-17-026-us.pdf
Souhlasné stanovisko k navýšení kapacity ZŠ ScioŠkola Praha 6 – základní škola, s.r.o. ve škol.rejstříku ze 100 na 160 žáků
r-17-027-us.pdf
Plán kontrolní činnosti na I. pol. 2017
r-17-028-us.pdf
Schválení žádosti o záštitu starosty MČ P9 nad 4.ročníkem lezeckých závodů Big Wall Open 2017
r-17-029-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nest.nezisk.org. působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují org. sportovní výchovu mládeže
r-17-030-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ P9 nad běžeckou akcí "Urban Challenge"
r-17-031-us.pdf
Svolání 13. zasedání ZMČ P9 vč. návrhu pořadu zasedání
r-17-032-us.pdf
Uzavření Smlouvy o nájmu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Předmětem nájmu je pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy radnice ÚMČ P9 za účelem zřízení kontaktního místa
r-17-033-us.pdf
Schválení podpory žádosti Indoor Sport s.r.o. o grant hl.m. Prahy v rámci programu „Celoměstské program podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na r.2017“
r-17-034-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování v řízení vedeném pod sp.zn.: KSPA 56 INS 4654/2012 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích
r-17-035-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k předloženému materiálu nazvaný „Koncepční studie Náměstí OSN“
r-17-036-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k záměru transformace území areálu „Praga“ v rozsahu podnětu na změnu ÚP s ÚHMP doručeného dne 14.12.2016 a k podání podnětu na celoměstsky významnou stavbu ÚP SÚ HMP