Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Prahy 9

602/09

Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ P9 v průběhu roku

603/09

Rozbor hospodaření MČ P9 za 1.-3. Q r. 2009

604/09

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v 1.Q r. 2010

605/09

Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2009 o fin. prostř. na zabezpečení výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí

606/09

ROí - na provedení bouracích prací v chatařské kolonii U Elektry

607/09

Úprava rozpočtu v oblasti financování investičních akcí

608/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1823

609/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1822

610/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1820

611/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1818

612/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1791

613/09

Převod vlastnictví byt. jednotek U Svobodárny 1070

614/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1824

615/09

Převod vlastnictví byt. jednotek Čihákova 1825

616/09

Podání výpovědi z nájmu bytu

617/09

Uzavření nájemních smluv k bytům

618/09

Pronájem 2 lůžek na ubytovně U Svobodárny 12, P9

619/09

Povolení splátek dluhu , ukončení NS k bytu-pí Galambová

620/09

Ukončení NS dohodou a uzavření nové NS

621/09

Uzavření nových NS k bytům s pí Marešovou a p. Herynkem

622/09

Uzavření NS k bytu pí Neuberová

623/09

Ukončení NS k NP – pí Küblová

624/09

Uzavření dodatků k NS k bytům

625/09

Uzavření NS k bytům z veřejného zájmu s MŠ Kovářská

626/09

Povolení splátek dluhu za služby – pí Moravcová –revokace usnesení

627/09

Prominutí zbytku poplatku z prodlení – manž. Dyntarovi

628/09

Povolení splátek dluhu na nájemném s přísl. a uzavření nové NS

629/09

Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím – pan Javůrek

630/09

Úprava fin.plánu – druhá úprava rozpočtu (2UR)

631/09

Zadání VZ „Rekonstrukce objektu U Svobodárny 16“

632/09

Uzavření Dodatku č. 5 na pronájem NP U Svobodárny 18

633/09

Odstoupení od uzavřených smluv o převodu vl. byt. jednotky podepsaných v rámci prodeje byt. jednotek stávajícím nájemníkům v byt.domě čp. 577-585, k.ú. Prosek, ul. Litoměřická a byt.domě čp. 276-284, k.ú. Střížkov, ul. Teplická

634/09

Uzavření nové NS na dobu určitou s pí Plevkovou

635/09

Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím pí Kubáskové

636/09

Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím a uzavření nové NS na dobu určitou s manž. Svobodovými

637/09

Žádost o udělení výjimky ze „Zásad prodeje bytů z majetku MČ P9“
pí Miloslavě Ryšánkové

638/09

Snížení splátek dluhu k bytu – pí Makulová

639/09

Sloučení volných bytů v domě č.p. 966, Sokolovská 185 a v domě č.p. 976, Sokolovská 187

640/09

Stanovení poplatku ze vstupného v souvislosti s konáním sportovní akce ADVANTAGE TENNIS

641/09

Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě

642/09

Změna nájemce ve školnickém bytě MŠ U Vysočanského pivovaru

643/09

Návrhy termínů konání jednání RMČ P9 a ZMČ P9 v I.pol.r.2010

644/09

Svolání 17.zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání