Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18.7.2017

r-17-0365-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
r-17-0366-us.pdf
Navýšení rozpočtu investiční akce Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní
r-17-0367-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu investic a rozpočtu na opravy
r-17-0368-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
r-17-0369-us.pdf
Plynová kotelna ZŠ Špitálská - odstranění havarijního stavu kotelny
r-17-0370-us_redigovano.pdf
Prodloužení nájmu bytu s manžely Kokyovými a E. Petrákovou
r-17-0371-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Gymnáziem Litoměřická
r-17-0372-us_redigovano.pdf
Prodloužení nájmu bytu s J. Hrdličkou, uzavření nové nájemní smlouvy s M. Benešovou a J. Rokosem
r-17-0373-us_redigovano.pdf
Informace o tom, že se B. Hladíková stala nájemcem bytu a podání výpovědi B. Hladíkové
r-17-0374-us_redigovano.pdf
Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a udělení plné moci
r-17-0375-us_redigovano.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu J. Jiroušové
r-17-0376-us_redigovano.pdf
Povolení splátek nedoplatku
r-17-0377-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčtování služeb, na poplatku a úroku z prodlení za I. Q 2017
r-17-0377-p1_anon.doc
Příloha
r-17-0378-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZ „Poliklinika Prosek – Pavilon H“
r-17-0378-p1.pdf
Příloha
r-17-0379-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
r-17-0379-p1.pdf
Příloha
r-17-0380-us.pdf
Schválení stanovisek MČ P9 ke vstupu na pozemek parc.č.1123/2 v k.ú. Prosek pro Ing. Arch. Sejkoru, Architektonický atelier ULTRA
r-_17-0380-p1.docx
Příloha
r-_17-0380-p2.docx
Příloha
r-17-0381-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve věci řešení uplatněného nároku dle zákona č. 229/1991 Sb. v k.ú. Vysočany
r-17-0382-us.pdf
Změna Smlouvy o umístění zařízení ze dne 22.12.2011 uzavřením dodatku č. 2, mezi MČ Praha 9 a spol. T-Mobile Czech Rebuplic a.s
r-17-0382-p1.pdf
Příloha
r-17-0383-us.pdf
Schválení výběru nejvýhodnější nabídky – „ resuscitační komplet – AED a kyslíkový generátor“ od spol. ANKABA a schválení uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem
r-17-0384-us.pdf
Vyřazení trvale nepotřebného majetku příspěvkové organizace Divadla Gong
r-17-0385-us.pdf
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
r-17-0386-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 na turnajem GFC 41: Night of The Legends
r-17-0387-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad instalací panelové výstavy „Anthropoid – 75. výročí“
r-17-0388-us.pdf
Plán kontrolní činnosti na II. pololetí roku 2017
r-17-0388-p1.doc
Příloha
r-17-0389-us.pdf
Schválení smlouvy včetně dodatku o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, Plné moci pro přístup do internetové aplikace PARC a poptávkového formuláře
r-17-0390-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 15. zasedání ZMČ P9, konaného dne 20. 6. 2017
r-17-0391-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 500/21 v k.ú. Střížkov mezi HMP a MČ Praha 9 - "Revitalizace centra Jizerka"
r-17-0391-p1.pdf
Příloha