Jste zde

Odbor výstavby a územního rozvoje

A) INFORMACE O SUBJEKTECH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

viz samostatný článek zde
 

B) ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE STAVEB

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění platném od 1. 1. 2018

 

C) FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

Vyhláška  503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření v platném znění

Nové znění této vyhlášky se připravuje, zde jsou nové formuláře.

Do doby vydání novely vyhlášky ve sbírce zákonů se žádosti podávají také na dosud platných formulářích.

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS – PDF , DOCX
 • OHLÁŠENÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ – PDF , DOCX
 • OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora – PDF , DOCX
 • OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ - PDF , DOCX

Stavební řád - kolaudace staveb povolených podle zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších změn

 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí; DOC ; PDF
 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na bytové jádro; DOC ; PDF

 

Vodoprávní úřad

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění platném od 6. 12. 2013 (bez příloh)

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

 

Stavební archiv

 • Žádost o nahlížení do spisu z archivu stavebního úřadu DOC ; PDF

 

Ostatní formuláře

 • PÍSEMNÝ SOUHLAS A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI; DOC ; PDF
 • PLNÁ MOC, udělení plné moci k právním úkonům v řízení; DOC ; PDF
 • PŘEVZETÍ rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání; DOC ; PDF
 • PÍSEMNÝ SOUHLAS a zastupování v řízení; DOC; PDF
 • DOHODA o provedení stavební úpravy a prohlášení vlastníka; DOC ; PDF

Platné znění uvedených zákonů a vyhlášek lze vyhledat na internetu, na Portálu veřejné správy na adrese http://portal.gov.cz/ v části Vyhledávání v zákonech.Informace k použití formulářů

Formuláře jsou zde dostupné ve formátu PDF, který poskytne možnost vytisknout formulář pro rukopisné vyplnění a ve formátu DOC(X), který lze otevřít a vyplnit v textovém editoru.
Kontakt pro dotazy a informace naleznete v seznamu úředníků odboru výstavby níže na stránce ZDE.
Připomínky k obsahu, technické informace: Ing. Hanuš Janoušek, e-mail:janousekh@praha9.cz, tel. 283 091 345.
 

D) INFORMACE O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

Správní poplatky se vyměřují podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/ ->ZDE.

 

E) Kontaktní informace

 • NÁZEV
  Městská část Praha 9
  Úřad městské části
  Odbor výstavby a územního rozvoje

 • POŠTOVNÍ ADRESA
  Sokolovská 14/324
  180 49 Praha 9 – Vysočany
 • E-MAIL
  Kontaktní údaje a informace o agendách jednotlivých úředníků jsou zde.
 • ÚŘEDNÍ HODINY
  pondělí a středa, 8.00 – 18.00 hodin
 • (v době oběda od 12 do 13 hodin s omezením daným zastupováním a povahou řešeného případu)