Jste zde

Odbor výstavby a územního rozvoje

A) INFORMACE O SUBJEKTECH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Registr Subjektů Technické Infrastruktury a e-UtilityReport – vyjadřování k existenci sítí

Registr Subjektů Technické Infrastruktury (RSTI) je webový portál, který poskytuje základní informace o územní  působnosti subjektů, které mají vztah k technické infrastruktuře  (vlastník infrastruktury, provozovatel infrastruktury, subjekt, který se vyjadřuje k technické infrastruktuře).

Přínos portálu pro účastníky stavebního řízení a stavební úřady

RSTI účastníkům stavebního řízení a stavebním úřadům poskytuje on-line informace o tom, kteří vlastníci/provozovatelé technické infrastruktury působí v určitém území, informace o aktuálním způsobu podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury a získání vyjádření a aktuální kontaktní údaje k dotčeným subjektům. Stavebním úřadům, případně dalším úřadům s celostátní působností RSTI poskytuje základní informaci o územním výskytu technické infrastruktury a jejich vlastnících nebo provozovatelích v oblasti jejich působnosti.

Přínos portálu pro vlastníky/provozovatele technické infrastruktury

Vlastníkům/provozovatelům technické infrastruktury RSTI umožnuje udržovat v aktuálním stavu pro účely publikace zejména základní údaje o poloze jejich technické infrastruktury a další údaje potřebné pro podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Publikace dat RSTI zvýšuje informovanost veřejnosti, zefektivňuje komunikaci občanů a úřadů se subjekty a vede ke zvýšení pasivní ochrany technické infrastruktury.

Výpis z RSTI - podání žádosti o vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury

Výpis územně dotčených subjektů technické infrastruktury je s ohledem na průběžné zpřesňování jejich zájmového území dostupný pouze prostřednictvím služby UtilityReport, kde dochází k prostorovému porovnání obecně definované geometrie zájmového území žadatele s databází RSTI.

Výpis z RSTI pro území MČ Praha 9 získáte na této adrese: http://cz.mawis.eu/praha9/

Přístup pro celé území hl. m. Prahy:  http://www.site.praha.eu/,
Systém je určen k automatickému vytvoření žádostí o vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury jednotlivým subjektům ve vámi zadaném místě.
Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem subjektům, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní subjekty, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě a zařízení v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat. 

Vyjádření může také obsahovat podmínky, které stavebník musí splnit, aby byla při provádění stavby zajištěna ochrana sítě. Správci technické infrastruktury jsou povinni na žádost o vyjádření k existenci sítí reagovat do 30 dnů. Vyjádření je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení podle stavebního zákona.

 

B) ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE STAVEB

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

 • Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - PDF
 • Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území - PDF
 • Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - PDF
 • Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - PDF
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem - PDF
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby - PDF
 • Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - PDF
 • Náležitosti dokumentace bouracích prací - PDF
 

C) FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

Vyhláška  503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS – PDF , DOCX
 • OHLÁŠENÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ – PDF , DOCX
 • OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora – PDF , DOCX
 • OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU – PDF , DOCX
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY – PDF , DOCX
 • OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ - PDF , DOCX

Stavební řád - kolaudace staveb povolených podle zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších změn

 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí; DOC ; PDF
 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na bytové jádro; DOC ; PDF

Stavební archiv

 • Žádost o nahlížení do spisu z archivu stavebního úřadu DOC ; PDF

Ostatní formuláře

 • PÍSEMNÝ SOUHLAS A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI; DOC ; PDF
 • PLNÁ MOC, udělení plné moci k právním úkonům v řízení; DOC ; PDF
 • PŘEVZETÍ rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání; DOC ; PDF
 • PÍSEMNÝ SOUHLAS a zastupování v řízení; DOC; PDF
 • DOHODA o provedení stavební úpravy a prohlášení vlastníka; DOC ; PDF

Platné znění uvedených zákonů a vyhlášek lze vyhledat na internetu, na Portálu veřejné správy na adrese http://portal.gov.cz/ v části Vyhledávání v zákonech.Informace k použití formulářů

Formuláře jsou zde dostupné ve formátu PDF, který poskytne možnost vytisknout formulář pro rukopisné vyplnění a ve formátu DOC(X), který lze otevřít a vyplnit v textovém editoru.
Kontakt pro dotazy a informace naleznete v seznamu úředníků odboru výstavby níže na stránce ZDE.
Připomínky k obsahu, technické informace: Ing. Hanuš Janoušek, e-mail:janousekh@praha9.cz, tel. 283 091 345.
 

D) INFORMACE O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

Správní poplatky se vyměřují podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/ ->ZDE.

 

E) Kontaktní informace

 • NÁZEV
  Městská část Praha 9
  Úřad městské části
  Odbor výstavby a územního rozvoje

 • POŠTOVNÍ ADRESA
  Sokolovská 14/324
  180 49 Praha 9 – Vysočany
 • E-MAIL
  Kontaktní údaje a informace o agendách jednotlivých úředníků jsou zde.
 • ÚŘEDNÍ HODINY
  pondělí a středa, 8.00 – 18.00 hodin
 • (v době oběda od 12 do 13 hodin s omezením daným zastupováním a povahou řešeného případu)