Jste zde

Oddělení realitní

Efektivní zastupování vlastníka nemovitostí, zodpovědné a hospodárné nakládání s obecním majetkem, to je hlavní náplň práce tohoto oddělení. 

Realitní oddělení zajišťuje pronájmy nebytových domů a nebytových prostor v bytových domech. Při výběru nájemců nemusí být vždy na prvním místě nabízená výše nájmu, ale je obvykle také brán zřetel na činnost, kterou chce žadatel vykonávat, aby tak byly občanům zajištěny služby, kterých je v dané lokalitě nedostatek. Realitní oddělení zajišťuje i pronájmy pozemků, např. zahrádek a parkovacích míst. Vstupuje také do obchodních vztahů se zájemci o využití střech obecních domů k telekomunikačním účelům a s reklamními agenturami, které využívají obecní budovy nebo pozemky k umístění velkoplošných reklam (billboardů).

V neposlední řadě toto oddělení metodicky řídí   prodej bytů nájemcům dle Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 realizovaný prostřednictvím organizátora prodeje na základě uzavřených Mandátních smluv a taktéž zajišťuje prodej volných bytů formou výběrového řízení dle  schválených Zásad prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9 formou výběrového řízení. Občané se mohou do těchto výběrových řízení přihlásit formou předložení Nabídky na prodej bytu z majetku MČ Praha  9 formou výběrového řízení.

Další činností, kterou se pracovníci oddělení zabývají, je nejen nákup nemovitostí, ať už staveb nebo pozemků do majetku MČ Praha 9, ale hlavně prodej nemovitostí které jsou v majetku  MČ Praha 9.  

Dalším okruhem činnosti tohoto oddělení je agenda svěřování nemovitého majetku z vlastnictví hl.m. Prahy, aby  MČ mohla jako vlastník přímo ovlivnit a kontrolovat  způsob využití území v souladu se zájmy obyvatel Prahy 9.

Povolování vstupů na pozemky ve vlastnictví MČ Praha 9 (např. při pokládce inženýrských sítí) a stanoviska k disponování s pozemky nacházejícími se na území MČ Praha 9 ve vlastnictví hl. m. Prahy, tedy uplatňování vlastnických práv patří také k náplni tohoto oddělení.