Jste zde

Oddělení investic a údržby

Úsek údržby

Odbor správy majetku plní povinnosti vlastníka při zabezpečování oprav, údržby a investic, a to buď přímo, popř. prostřednictvím správcovské firmy na základě uzavřených mandátních smluv. Domovní bytový fond obce spravuje na území obvodu městské části Praha 9  správcovská  firma TOMMI-holding,  s.r.o.

V katastrech Prosek a Střížkov spravuje tato firma panelovou výstavbu na sídlišti Prosek . Jedná se o 38 čísel popisných s 1 216  bytovými jednotkami.. Sídlo provozovny je v Jablonecké ulici č. 322 v Praze 9 – Střížkově.
V katastrech Libeň a Vysočany firma TOMMI-holding s.r.o. spravuje domovní bytový fond  v 45 číslech popisných s  773 bytovými jednotkami. Provozovna pro tuto oblast sídlí na adrese U Svobodárny 1110/12 – Praha 9 , Libeň.  I v tomto případě je třeba vzít v úvahu, že tato čísla se budou měnit, protože i zde probíhá prodej bytů oprávněným nájemcům . Současný bytový fond svěřený MČ Praha 9 Statutem hl. m. Prahy je tedy tvořen 83 čísly popisnými domovních objektů s 1 989 bytovými jednotkami. Z tohoto počtu je 45 čísel popisných v panelových domech s 1 216 bytovými jednotkami.
Přímo, popř. prostřednictvím nájemců, spravuje odbor správy majetku (dále OSM) 49 nebytových objektů, z toho 8 mateřských škol, 5 základních škol a 3 další školní objekty, které jsou pronajaty soukromým  školám.

Obyvatel MČ Praha 9 se může s pracovníky oddělení investic a údržby OSM dostat do kontaktu zejména při vyřizování stížností občanů bydlících v domech svěřených MČ Praha 9 Statutem hl. m. Prahy na činnost správcovských firem, vyjma občansko-správních sporů; jeho pracovníci se vyjadřují k žádostem nájemníků o úpravy bytů a nebytových prostor v těchto domech a k žádostem o rekolaudaci těchto prostor. Vyjadřují se z technicko-provozního hlediska k žádostem o slučování bytů a zabezpečují fyzické přejímání spravovaných objektů, případně nebytových prostor.

Nedílnou součástí práce tohoto oddělení je sestavování návrhu finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 9, sledování jeho plnění a sestavování zpráv o výsledcích tohoto hospodaření pro volené orgány městské části Praha 9, které rozhodují o případném využití výnosů pocházejících z této oblasti hospodaření v rozpočtu hlavní činnosti. Výnosy z hospodářské činnosti jsou z valné většiny věnovány do investiční části rozpočtu MČ Praha 9.

Úsek investiční

Na úseku investičním je náplní práce jeho pracovníků starost o realizaci investičních záměrů městské části Praha 9 . Shromažďují investiční záměry a předkládají je voleným orgánům ke schválení. Výsledky této činnosti se promítají  do příslušené části  schváleného rozpočtu  MČ Praha na konkrétní kalendářní rok. O realizaci schválených investic se potom starají od etapy projektování, přes výběrové řízení na dodavatele, dohled nad průběhem výstavby, jejího převzetí po kolaudaci až po samotné předání investice uživatelům a zavedení investice do účetního majetku MČ Praha 9.