Jste zde

Oddělení správní

Od 1. 1. 2016 ZMĚNA!!

V souvislosti s novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se s účinností od 1. 1. 2016 zpoplatňují žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, a to částkou 100,- Kč za každou osobu, u které se žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Poplatek je nutné zaplatit při podání žádosti, a to buď v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 a doklad o zaplacení poplatku přiložit k žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo bankovním převodem na účet č. 19-2000910329/0800, variabilní symbol: 7812300006.

 

Oddělení správní projednává podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), zejména přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, ale i další přestupky. Řeší rovněž stížnosti občanů (pokud se jedná o podání, která je Úřad MČ Prahy 9 oprávněn řešit), při jejichž evidenci a vyřizování postupuje podle Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 9 č. 13/2007 a petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. V neposlední řadě zmíněné oddělení vede správní řízení ve věci návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby občanovi, kterému zaniklo užívací právo a občan zároveň objekt neužívá. Ve většině ze zmíněných řízení zdejší orgán postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem přestupku

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný čin. Oddělení správní odboru občansko správního ÚMČ Praha 9 projednává nejčastěji přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích (např. vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, schválnosti nebo jiné hrubé jednání), ale rovněž ublížení na cti podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Četné jsou i přestupky proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, především úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, a rovněž přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 zákona o přestupcích (nejčastěji rušení nočního klidu nebo zábor veřejného prostranství či jeho znečištění).

V tomto správním řízení se postupuje  dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Místo oznámení přestupku

Přestupek lze oznámit na jakémkoliv oddělení Policie České republiky nebo Městské policie hl. m. Prahy, ale též přímo na oddělení správním odboru občansko správního ÚMČ Praha 9, a to buď písemně, nebo při osobní návštěvě ústně do protokolu. U orgánu Policie České republiky je vhodnější oznámit především fyzická napadení s následkem léčení a přestupky proti majetku. Policie ČR tak může rovnou posoudit, zda se nejedná o trestný čin; zajistí případnou ochranu postiženého či poškozeného a provede veškeré zákonné úkony na místě, které by správní orgán později provést nemohl a nebo by provedení bylo velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že přestupek musí být konkrétní fyzické osobě nepochybně prokázán, je vhodné, aby oznamovatel uvedl i další svědky. Oznamovatel rovněž musí počítat také s tím, že i on bude k projednávání věci předvolán jako svědek a bude konfrontován s podezřelým. Úřad městské části Praha 9, odbor občansko správní, oddělení správní je kompetentní k řešení přestupků, které byly spáchány v jeho územním obvodu.

Postup po oznámení přestupku

Odbor občansko správní (oddělení správní) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení oznámení o přestupku zahájit přestupkové řízení, pokud věc nebyla odložena nebo postoupena jinému orgánu.                      K ústnímu jednání jsou předvoláni účastníci řízení a svědci (mezi nimi je i oznamovatel přestupku). V případě, že oznamovatel přestupkem utrpěl hmotnou škodu (např. poškozením věci) a uplatní nárok na náhradu této škody v přestupkovém řízení, stává se účastníkem řízení jako tzv. poškozený a obdrží též rozhodnutí v dané věci, kde může být rozhodnuto o způsobu uhrazení jím uplatněné škody.

Náhrada škody v řízení o přestupku

V řízení o přestupku může postižená osoba uplatnit nárok na náhradu majetkové škody, která nastala přímo v důsledku spáchání přestupku – ta se odvíjí od hodnoty odcizené nebo zničené či jen poškozené věci. Lze uplatnit i nárok na náhradu škody vzniklé např. platbou regulačního poplatku u lékaře (v důsledku fyzického napadení), poplatku v lékárně nebo i případnou vzniklou ztrátu na výdělku z důvodu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi mzdou a dávkami nemocenské).

V přestupkovém řízení nelze odškodnit přímé škody na zdraví, bolestné, ani ztížení společenského uplatnění (v těchto případech lze nárok uplatnit v občanskoprávním řízení, tedy u příslušného soudu.)

Jestliže se postižená osoba rozhodne nárok na náhradu škody uplatnit, je povinna připojit k ní písemný doklad o výši náhrady, neboť výše škody musí být podle ustanovení zákona o přestupcích spolehlivě zjištěna. V opačném případě nemůže správní orgán vyhovět nároku postižené osoby a pokud nedojde k dobrovolnému nahrazení způsobené škody pachatelem, je poškozený odkázán se svým nárokem na příslušný soud.

Je vhodné zmínit, že uplatněním nároku na náhradu škody způsobené přestupkem se osoba nárok vznášející stává, v souladu s ust. § 72 písm. b) zákona o přestupcích, účastníkem řízení – poškozeným. Poškozený je účastníkem řízení v části týkající se náhrady škody a jen ve věci náhrady škody se může proti výslednému rozhodnutí odvolat.

Přestupky řešené na návrh fyzické osoby

Zvláštní režim projednání platí pro přestupky ublížení na cti, urážek nebo vydání v posměch podle § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona, které správní orgán může projednat pouze na základě návrhu osoby přestupkem postižené; podání návrhu na zahájení řízení je nutné i k projednání přestupků proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b), c) a přestupků proti majetku podle § 50 přestupkového zákona v případě, že tyto jsou spáchány mezi osobami blízkými (příbuzný v pokolením přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel). Návrh na projednání těchto přestupků lze podat přímo na oddělení správním odboru občansko správního ÚMČ Praha 9,  případně při oznámení na Policii České republiky. Postižená osoba je pak oddělením správním vyzvána a náležitě poučena k podání kvalifikovaného návrhu na projednání takového přestupku.  Tento návrh je nutno podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se postižená osoba dozvěděla o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Po podání návrhu se postižená osoba stává účastníkem řízení - navrhovatelem a obdrží rozhodnutí ve věci. Pokud bude přestupkové řízení, které bylo zahájeno na návrh, zastaveno (např. pro neprokázání spáchání přestupku nebo pokud vezme navrhovatel svůj návrh dodatečně zpět), bude navrhovateli uložena povinnost nahradit náklady řízení v částce 1000 Kč. Na oddělení správním jsou k dispozici formuláře s podrobnějším poučením navrhovatele. Doporučujeme proto eventuálnímu navrhovateli předem navštívit některého z pracovníků oddělení správního, který mu podá příslušné informace, případně s ním sepíše návrh přímo do protokolu při ústním jednání.

Stížnosti, petice a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor občansko správní (oddělení správní) v souladu s Nařízením tajemníka Úřadu městské části Praha 9 č. 13/2007 ze dne 03.10.2007  přijímá a eviduje stížnosti občanů, které je oprávněn řešit. V záležitostech prošetřování těchto oznámení provádí místní šetření a spolupracuje s ostatními organizačními útvary úřadu tak, aby docházelo k objektivním zjištěním ve stanovených lhůtách. Povinností správního orgánu je stěžovatele informovat o  učiněných opatřeních a způsobu vyřízení stížnosti. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů (resp. 60 dnů, pokud je stížnost řešena ve správním řízení dle ust. § 175 správního řádu – stížnosti směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu), přičemž jejím počátkem je den následující po dni, kdy byl podnět doručen správnímu orgánu. Tuto lhůtu lze překročit ve výjimečných případech a stěžovatel o prodloužení musí být uvědomen. Stížnosti a petice se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Petice zdejší odbor (oddělení správní) řeší a eviduje dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Na zdejším oddělení lze také získat informace, které má zdejší úřad povinnost poskytnout občanům v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení

V souvislosti s novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se s účinností od 1. 1. 2016 zpoplatňují žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, a to částkou 100,- Kč za každou osobu, u které se žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Poplatek je nutné zaplatit při podání žádosti, a to buď v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 a doklad o zaplacení poplatku přiložit k žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo bankovním převodem na účet č. 19-2000910329/0800, variabilní symbol: 7812300006.

Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby (např. vlastník objektu nebo jeho vymezené části) občanovi, kterému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, se postupuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Navrhovatel je povinen existenci zániku užívacího práva a neužívání objektu v řízení prokázat. Všechny podmínky musejí být splněny současně.

Důležité informace:

  • Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí.
  • Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Žádost podává oprávněná osoba, která je držitelem nájemní smlouvy k danému objektu nebo vlastníkem tohoto objektu (nemovitosti). Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti. V žádosti se uvedou údaje o žadateli a osobě, jíž má být údaj zrušen. Další údaje viz. formulář žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby.

Oprávněná osoba dokládá:

  • nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí (současný), tedy vztah k danému objektu.
  • rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen
  • ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol k bytu
  • u rozvedených manželů rozvodový rozsudek, dohodu o dalším užívání bytu pro dobu po rozvodu.
  • u družstev výpis z obchodního rejstříku
  • popř. rozsudek o vyklizení bytu nebo vyrozumění o vyklizení bytu apod.

 

Dále žadatel uvede současnou adresu pobytu osoby, které chce zrušit údaj o trvalém bydlišti, nebo její doručovací adresu anebo oznámí jiný kontakt či údaj, že mu není současná adresa známa.

Doklady, které nelze ověřit správním orgánem ve veřejné databázi, nebo z vlastních zdrojů, se předkládají úředně ověřené.

V tomto správním řízení se postupuje  dle zákona č. 133/2000 Sb.,              o evidenci obyvatel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona              č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Žádost není zpoplatněna. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů, v případě omluv účastníků řízení z jednání se lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu řízení a vyjádření do protokolu.

Neurčí-li si občan novou adresu trvalého pobytu, je mu přidělena adresa ohlašovny, na které byl trvalý pobyt ve správním řízení zrušen.

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Náležitosti petice a postup při jejich vyřizování jsou stanoveny zákonem č. 85/...
Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné...