Jste zde

Přerušení provozování živnosti

Postup podnikatele při přerušení provozování živnosti upravuje § 31 odst. 11 až 13 živnostenského zákona.

Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Dobu přerušení si podnikatel zvolí sám – konkrétní datum

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Živnostenský úřad na základě těchto oznámení podnikatele zapíše tyto skutečnosti v živnostenském rejstříku a o provedeném zápise informuje podnikatele. Za přerušení se neplatí správní poplatek.

Související odkazy