Jste zde

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Řízení o poplatku podléhá příslušné městské části dle místa ubytovacího zařízení.

Povinnosti ubytovatele

  • vedení evidenční knihy, ve které je uvedeno jméno, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu či cestovního dokladu
  • podání Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
  • zaplacení místního poplatku

Výše poplatku

sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

Při osobní návštěvě na oddělení daní a poplatků obdržíte formulář – Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity, bude vám sděleno číslo účtu a přidělen variabilní symbol k zaplacení místního poplatku.

Kontaktní osoba

Hana Lochmanová

Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

tel.: 283 091 241, e-mail: lochmanovah@praha9.cz

Související odkazy