Jste zde

Závazné pokyny pro obce - realizátory preventivního projektu MV ČR "Asistent prevence kriminality"

Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu MV ČR

 „Asistent prevence kriminality“

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality je od roku 2009 zpracovatelem, metodickým garantem a poskytovatelem finančních dotací velmi úspěšného preventivního projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK). Každoroční nárůst žádostí o podporu a stoupající počet podpořených projektů klade zvýšené nároky na naplňování základních, transparentních a dostupných metodických standardů, které jsou stanoveny pro všechny jeho realizátory.

Na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací; k zamezení nedorozumění jsou i nadále závazné tyto pokyny:

 1. Základním dokumentem pro realizaci projektu APK je schválená „Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality“ (dále jen „Metodika“) blíže viz http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx 
 2. APK je zaměstnancem samosprávy - obce zařazeným k obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění;
 3. Všechny pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem (obec) a zaměstnancem (APK) jsou řešeny v souladu se Zákoníkem práce v platném znění;
 4. APK není terénním sociálním pracovníkem, nebo strážníkem;
 5. APK aktivně působí především v oblasti prevence kriminality; zajišťování veřejného pořádku, zvyšování pocitu bezpečí občanů a spolu s obecní policií přispívá k ochraně a bezpečnosti občanů a majetku v obci;
 6. APK není úřední osobou ve smyslu § 127 Trestního zákoníku v platném znění, není vybaven donucovacími prostředky a nejsou na něj delegována žádná zvláštní oprávnění;
 7. Za specifikaci pracovních povinností a kontrolu jejich dodržování je odpovědna obec v souladu se základními ustanoveními, uvedenými v Metodice – bez rozdílu toho, kdo je donátorem jeho mzdy (viz např. státní účelové dotace z Programu prevence kriminality;  finanční prostředky z fondů EU; finanční prostředky z úřadů práce apod.);
 8. Základním standardem pracovní pozice APK je Národní soustava povolání (blíže viz ID: 102691);
 9. Obsah, rozsah i forma systému vzdělávání, specifikovaná v základní Metodice je závazná pro všechny žadatele o podporu projektů;
 10. Je nepřípustné název APK zneužívat k jiné pracovní činnosti, než je uvedeno, nebo zaměňovat za „Dohledovou službu,“ „Asistenty městské policie,“ „Hlídací službu,“ „Ochranku“ apod.;
 11. Název APK včetně veškerých pomůcek, nosičů a zvukových záznamů, tak jako i výstroje a veškerých aktivit souvisejících s činností APK (včetně oblasti výchovy, vzdělávání, organizování a vedení seminářů, školení nebo konferencí) je chráněný ochrannou známkou vlastněnou MV ČR;

Tato pravidla jsou platná pro všechny formy realizace projektu APK – tj. jak finančně z Programu prevence kriminality, z dotací úřadů práce, z projektů dotovaných z finančních prostředků EU, apod., ale i v případech, kdy APK pod tímto názvem financují obce pouze z vlastního rozpočtu.

V případě jakýchkoliv dotazů k činnosti APK je i nadále platný kontakt na gestora projektu APK: JUDr. Tomáš Koníček  tomas.konicek@mvcr.cz

 

Věříme, že tímto připomenutím, již jinak platných pravidel a standardů dojde, k vyjasnění některých nedorozumění, která se v poslední době v oblasti realizace nejúspěšnějšího projektu APK objevovala v praktické realizaci projektu APK. Příslušná jednání k nápravě tohoto stavu (obsah smluv mezi obcí a příslušným úřadem práce) povedeme i s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.

Pro další zlepšení aplikace preventivního projektu APK přímo v terénu v obcích předběžně připravujeme realizaci pracovního semináře v Praze ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, Asociací měst a obcí ČR a s Agenturou pro sociální začleňování.

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, září 2016