Jste zde

Pravidla pro přijímání do MŠ na školní rok 2017/2018

PRAVIDLA Pro přijímání dětí do MŠ ….................

na ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Pravidla přijímání dětí do mateřské školy vycházejí z hlavního účelu činnosti mateřské školy ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterým je uspokojování potřeb občanů Městské části Praha 9. K naplňování tohoto účelu Mateřská škola ……....................................................... jako předškolní zařízení zřizované Městskou částí Praha 9 podle uvedeného ustanovení zákona:

 1. napomáhá ke skloubení rodinného a pracovního života občanů Městské části Praha 9,
 2. poskytuje předškolní vzdělávání, které v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

POZOR!!!

Novela školského zákona přinesla pro oblast předškolního vzdělávání několik zásadních změn:

1. Bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. V souvislosti s tím byla zavedena tzv. spádovost mateřských škol, jejíž konkrétní podobu stanoví obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy. Pro všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 9 je vytvořen pouze jeden spádový obvod, tvořený celým územím městské části. Nadále je tedy možno přihlásit dítě do kterékoli MŠ, o přijetí rozhoduje počet bodů podle kritérií uvedených níže.

3. Dolní věková hranice pro možnost přijetí do MŠ se posunula z dosavadních tří na dva roky.

4. Termín zápisů k předškolnímu vzdělávání se odsouvá až na první polovinu měsíce května.

5. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž vystaví potvrzení školské poradenské pracoviště (pedagogicko—psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), mají nárok na tzv. podpůrná opatření, m.j. i na přidělení asistenta pedagoga.

Důležité informace:

 1. Pro zákonné zástupce dětí bez rozdílu věku:
 • Zápisy proběhnou ve dnech 3. a 4. května 2017, a to konkrétně:

MŠ Na Balabence:     3. 5. od 15 do 18 hodin

                                   4. 5. od 15 do 17 hodin.

Ostatní MŠ:                3. 5. od 14 do 18 hodin

                                   4. 5. od 15 do 17 hodin.

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou věku nejméně dvou let.
 • Nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dále dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Informace o zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti“ informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
 • Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného, nebude dítě navštěvovat předškolní vzdělávání do doby, než mateřská škola asistenta získá.
 1. Pouze pro zákonné zástupce dětí starších 5 let:
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).
 • Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je dítě přijato.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

 1. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína) - viz mapa http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly
 2. Dítě bude k 1. 9. 2017 v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhne tedy věku 6 let nejpozději 31. 8. 2018), a bude tedy plnit povinnou předškolní docházku.         
 3. Dítě dosáhne k 1. 9. 2017 věku 2 až 5 let (je tedy narozené v rozmezí od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015).     

Bodování:

1. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína) viz mapa http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly

20 bodů

2. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2018), které bude plnit povinnou předškolní docházku

15 bodů

3. Dítě narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015 (dítě ve věku 2 až 5 let k 1. 9. 2017)

5 bodů

Upozornění:

V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší. Pořadník přijatých bude sestaven na základě součtu bodového hodnocení.

Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

 • kompletně vyplněná žádost
 • kompletně vyplněný evidenční list
 • občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
 • rodný list dítěte

 

Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

 • písemné doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

Poznámky a upozornění

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše uvedená kritéria.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na webových stránkách mateřských škol a Městské části Praha 9. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit ověřenou plnou mocí jinou osobu. Formulář plné moci naleznete na webových stránkách mateřských škol, ověřit jej lze na Úřadě MČ, na pobočkách České pošty nebo u notáře. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

Žádost i evidenční list je nutno vyplnit předem – pracovníci mateřské školy nebudou z časových důvodů tyto dokumenty s rodiči (zákonnými zástupci) vyplňovat!

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly ochráněny osobní údaje), bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. Rozhodnutí o přijetí dítěte se neposílá.

Požadavek trvalého pobytu nejen dítěte, ale i alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) má zamezit účelovému, ryze formálnímu přihlašování dětí, jejichž skutečné bydliště není na území MČ Praha 9.

V případě, že se trvalý pobyt dítěte a rodičů (zákonných zástupců) liší, bude dožádána součinnost orgánů sociálně právní ochrany dítěte. Pokud by totiž dítě předškolního věku skutečně žilo dlouhodobě odloučeno od svých rodičů (zákonných zástupců), je nezbytné důkladně prověřit, není-li v důsledku takovéto situace vážně ohrožen jeho zdravý vývoj, nebo dokonce jeho bezpečnost a zdraví.

Bude-li zjištěno, že žadatel vyplnil některý z údajů v žádosti či v evidenčním listu nepravdivě, budou mu přiděleny body podle skutečného stavu.

 

Důležité upozornění k vyznačení preference mateřské školy v žádosti o přijetí:

Upřednostnit lze pouze JEDNU mateřskou školu. Data ze všech MŠ jsou shromažďována a kontrolována centrálně. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou. 

V Praze dne …………………………………………

                                                           Podpis ředitelky …………………………………….