Jste zde

Informace k zápisu do prvních tříd základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 4. - 5. 4. 2017. Podrobnosti o organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:

ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic (u delších ulic i výčtem čísel popisných nebo orientačních). Která škola je pro vaše dítě spádovou, naleznete v příloze obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol (ZDE).  

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout nespádové žáky, kteří nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2017 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2010 do 31. srpna 2011)
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

  • Dostavte se i se svým dítětem dne 4. 4. nebo 5. 4. 2017 do příslušné základní školy.
  • Vezměte s sebou svůj OP nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.
  • Cizí státní příslušníci předloží: svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.
  • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba s sebou již k zápisu přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Pozor na změnu ve školském zákoně!!! Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!

Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o odklad písemně požádat a zároveň žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Co je zápisový lístek?

Vzhledem k tomu, že kapacita prvních tříd není neomezená, je nutné předejít situacím, kdy část rodičů mění po skončení zápisů do ZŠ svá rozhodnutí. Umístí své dítě do jiné školy, aniž informují ředitelku své spádové školy a blokují tak místa ostatním dětem. Ale nejen to. Ve výsledku pak dochází k situacím, kdy do 1. 9. škola nezná přesný počet dětí ve třídách, ba často ani počet prvních tříd, které bude muset otevřít, a tedy zda bude muset urychleně přijmout další pedagogy, zajistit další vybavení apod.

Rozhodli jsme se této situaci zamezit a preferovat zodpovědné rodiče. Z pozice zřizovatele proto po dohodě se všemi ředitelkami ZŠ na Praze 9 podporujeme zavedení zápisových lístků, které budou rozdávány rodičům (zákonným zástupcům) během zápisů do prvních tříd ve spádové škole. Tyto lístky budou mít registrační čísla a obdrží je pouze rodiče dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu příslušné základní školy.

Je tedy nutné do své spádové školy přijít, vyzvednout si zápisový lístek, vyplnit jej a následně včas odevzdat. Vyplněním a odevzdáním zápisového lístku v termínu do 12. dubna 2017 stvrzuje rodič (zákonný zástupce) svůj záměr umístit své dítě ve spádové škole, případně jiné základní škole na obvodu MČ Praha 9. Ve druhém případě odevzdá zápisový lístek v té škole, kam půjde k zápisu. Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Těm je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd, a zároveň poskytnout vedení škol jasné a transparentní podklady pro komunikaci s Magistrátem hl. m. Prahy v případě odvolání rodičů proti nepřijetí k základnímu vzdělávání v rámci správního řízení.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

Odevzdání zápisového lístku bude důležité při posuzování žádosti o umístění žáka ve školní družině, jejíž kapacita je v každé škole značně omezena.

Zavedení zápisových lístků a bodovaných kritérií pro přijímání do 1. tříd představuje snahu MČ Praha 9 posílit jistotu všech rodičů, kteří chápou potřebnost dodržování nezbytných pravidel v zájmu všech občanů městské části, a zároveň umožnit vedení našich základních škol včas naplánovat a zajistit vše potřebné pro následující školní rok.

Informace k zápisu do prvních tříd ZŠ