Jste zde

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZŠ ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 9 PRO R. 2020/2021

 

 Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 1. – 2. 4. 2020. Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol: (CTRL+klik levým tlačítkem myši)

ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Návrh této vyhlášky pro rok 2020 bude předmětem jednání zastupitelstva hl. m. Prahy nejdříve na konci února. Po jejím schválení zveřejníme tento předpis i na našich webových stránkách.

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014)

 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 • Zákonný zástupce dítěte předloží svůj OP nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.

 • Cizí státní příslušníci předloží: svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.

 • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba s sebou již k zápisu přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

  Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!

  Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o odklad písemně požádat a zároveň předložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  Odklad povinné školní docházky

    (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

  Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  Plnění povinnosti školní docházky

  (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  Co je zápisový lístek?

  Vzhledem k tomu, že kapacita prvních tříd není neomezená, je nutné předejít situacím, kdy část rodičů mění po skončení zápisů do ZŠ svá rozhodnutí. Umístí své dítě do jiné školy, aniž informují ředitelku své spádové školy a blokují tak místa ostatním dětem. Ale nejen to. Ve výsledku pak dochází k situacím, kdy do 1. 9. škola nezná přesný počet dětí ve třídách, ba často ani počet prvních tříd, které bude muset otevřít, a tedy zda bude muset urychleně přijmout další pedagogy, zajistit další vybavení apod.

  Rozhodli jsme se této situaci zamezit a preferovat zodpovědné rodiče. Z pozice zřizovatele proto po dohodě se všemi ředitelkami ZŠ na Praze 9 podporujeme zavedení zápisových lístků, které budou rozdávány rodičům (zákonným zástupcům) během zápisů do prvních tříd ve spádové škole. Tyto lístky budou mít registrační čísla a obdrží je pouze rodiče dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu příslušné základní školy.

  Je tedy nutné do své spádové školy v době zápisu přijít, vyzvednout si zápisový lístek, vyplnit jej a následně včas odevzdat. Vyplněním a odevzdáním zápisového lístku v termínu do 11. dubna 2020 stvrzuje rodič (zákonný zástupce) svůj záměr umístit své dítě ve spádové škole, případně jiné základní škole na obvodu MČ Praha 9. Ve druhém případě odevzdá zápisový lístek v té škole, kam půjde k zápisu. Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Těm je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd, a zároveň poskytnout vedení škol jasné a transparentní podklady pro komunikaci s Magistrátem hl. m. Prahy v případě odvolání rodičů proti nepřijetí k základnímu vzdělávání v rámci správního řízení.

  Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

  1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ…………...............                        20 bodů

  2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ…                8 bodů

  3. Odevzdání vyplněného zápisového lístku………………………                  6 bodů

  4. Sourozenec, který již navštěvuje školu……………………………               5 bodů

  5. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) ....................       2 body

 • Zavedení zápisových lístků a bodovaných kritérií pro přijímání do 1. tříd představuje snahu MČ Praha 9 posílit jistotu všech rodičů, kteří chápou potřebnost dodržování nezbytných pravidel v zájmu všech občanů městské části, a zároveň umožnit vedení našich základních škol včas naplánovat a zajistit vše potřebné pro následující školní rok.

   

   

Související dokumenty